Bankjuristernas förening har under 1940 hållit fyra sammanträden, nämligen d. 15 mars, d. 7 juni, d. 23 okt. och d. 6 dec.
    Föreningen omfattar 46 medlemmar. Dess styrelse består av bankdirektören Gustaf Rabe, ordf., v. auditören Å. J. T. Bergqvist, v. ordf., bankombudsmännen Rudolf Lindh och Erik Burling, referenter, direktörsassistenten frih. Sven Raab, sekr., och bankombudsmannen Axel Möller, klubbmästare.

 

    Sveriges yngre juristers förening avhöll d. 16 dec. 1940 årsmöte, varvid stadgar antogos och ordinarie styrelse valdes i den dittills fungerande interimsstyrelsens ställe. Föreningen, som bildades d. 29 nov. 1939 i anslutning till ett initiativ av sektionen för juridiska utbildningsfrågor vid studentriksdagen i Lund 1938 (se SvJT 1938 s. 741), har till uppgift att verka för en förbättring av de yngre juristernas ekonomiska och sociala villkor. I detta syfte ämnar föreningen med uppmärksamhet följa förhållandena på arbetsmarknaden och upprätthålla förbindelse med myndigheter och andra arbetsgivare samt göra de framställningar och påpekanden, som visa sig påkallade. På grund av krisen få de större uppgifterna f. n. vila; redan nu vill föreningen dock verka för en lösning av de nya problem, som till följd av krisläget, och särskilt av inkallelserna, uppstå för de yngre juristerna.
    Styrelsen utgöres av notarien Torwald Hesser, ordf., sekreteraren Allan Hernelius, v. ordf., amanuensen Rune Kristensson, sekr. och föreningens ombudsman, notarierna Folke Günther, Erik Berndtsson och Rolf Wistrand samt jur. och fil. kand. Knut Rodhe. Representanter för de juridiska studentföreningarna i Uppsala, Lund och Stockholm äro jur. stud. Fredrik Wahlund, Clas Ekstrand och Jan Bjarme. Föreningens expedition är belägen Holländaregatan 32—34, Stockholm.
    Trots att medlemsanskaffningen icke påbörjats förrän detta år, var medlemsantalet i slutet av febr. omkring 325.

T. H.

 

    Sven Fredrik Elias Lagerrothavled d. 6 jan. 1941. Han var född i Önnestad, Kristianstads län, 1880, avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1900 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingssittning började han advokatverksamhet i Kristianstad 1906. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1910.

 

    Gustaf Isak Korsell avled d. 14 mars 1941 i Jönköping. Född i Växjö 1860, avlade han mogenhetsex. där 1878 och hovrättsex. i Uppsala 1885. Han blev vice häradshövding 1887. Därefter tjänstgjorde han i rådhusrätten i Norrköping, varest han blev andre stadsnotarie 1889, förste stadsnotarie 1898 och justitierådman 1901. Från detta ämbete avgick han med pension 1925.