SVENSK

LITTERATURFÖRTECKNING 1940.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN  IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

Festskrift tillägnad professor, juris och filosofie doktor Nils Stjernberg vid hans avgång från professorsämbetet d. 1 sept. 1940 av Stockholmshögskolas juridiska och humanistiska fakulteter. Sthm. Norstedt. 313 s.Kr. 15.00. (SvJT 1940 s. 773.)

Föredragningspromemoriorna rörande Högbroforssaken. Tryckta genom justitiekanslersämbetets försorg. Sthm. Nord. bokh. 661 s., Bilagor 283 s. Kr. 7.00.

Granfelt, Helge, Samhället sådant det blivit. D. 1—2. Ny omarb. uppl. Sthm. Natur & kultur. 184 s., s. 185—394. Kr. 4.50. — Natur & kultur 134, 135.

Josephy, Berthold, Rätt och makt i samhällslivet. Liberalism och socialism. Sthm. Natur & kultur. 275 s. Kr. 7.75.

Juristen. Handbok i svensk lagfarenhet under medverkan av GERHARD TAUVON & P. L. BERGSTRÖM utg. av EINAR THORÉN.D. 1—2. Sthm. Nordiska bokförlaget Erdheim& Co. 716 s., 586 s. Kr. 32.00.

Landahl, Sten, Bondeståndets riksdagsprotokoll. På riksgäldskontorets uppdrag utg. 1. 1720—1727. Sthm. Nord. bokh. 864 s. Kr. 12.00.

Lundstedt, Vilhelm, Förstår justitiekanslern strafflagens sociala funktion? Inlaga till konungen. Upps. Norblads bokh. 45 s. Kr. 1.00.

Olivecrona, Karl, Om lagen och staten. Lund. Gleerup. 189 s. Kr. 5.50.

Resningsansökan i Högbroforsmålet jämlikt lagen den
22 juni 1939 om särskilda rättsmedel. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 286 s. Kr. 2.00.

Statsvetenskapligt utbildad arbetskraft. En orientering. Lund. Håkan Ohlssons boktr. 7 s. (SvJT 1940 s. 632.)

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Lönnroth, Erik, Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborg. Wettergren & Kerber. 280 s. Kr. 8.00. — Göteborgs högskolas årsskrift. 46 (1940: 3).

Munktell, Henrik, Två straffrättshistoriska studier. Upps. Lundequistska bokh. 71 s. Kr. 2.25. —Uppsala universitets årsskrift. 1940: 5.

Svenska landskapslagartolkade och förklarade för nutidens svenskar av ÅKE HOLMBÄCK och ELIAS WESSÉN. Ser. 3. Södermannalagen och Hälsingelagen. Sthm. Geber. 413 s. Kr. 15.00. (SvJT 1940 s. 778.)

Wedberg, Birger, Konungens högsta domstol. (2.) 1809—1844. Sthm. Norstedt. 613 s. Kr. 12.00. (SvJT 1941 s. 151.)

Wennström, Torsten, Brott och böter. Rättsfilologiska studier i svenska landskapslagar. Lund. Gleerup. 312 s. Kr. 20.00. (SvJT 1941 s. 485.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Eberstein, Gösta, Om skydd för individualiteten, den personliga och den ekonomiska. Sthm. Norstedt. 154 s. Kr. 6.00.

Holmgren, Gunnar, & Lindbohm, Einar, Om brandförsäkring. Sthm. Svenska försäkringsföreningen. 225 s. Kr.

 

    1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydesle hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

560 IVAR AGGE.3.75. — Svenska försäkringsföreningens studiehandböcker. 7.

Högfeldt, M., Ansvar för gods vid transport på järnväg, luftled, sjöled, landsväg genom trafikföretag, postverk och speditör och vid transportförsäkring. Sthm. Förlags a.-b. Järnvägen. 44 s. Kr. 4.00.

Karlgren, Hjalmar, Avtalsrättsliga spörsmål. Lund. Lindstedts universitetsbokh. 186 s. Kr. 7.50.

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915. Utg. av TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND. 4. uppl., ombesörjd av Rudolf Eklund. Sthm. Norstedt. 180 s. Kr. 6.75.

Lagen om enskilda vägar den 3 september 1939 samt andra författningar rörande det enskilda vägväsendet jämte historisk och systematisk översikt, förklarande anmärkningar och sakregister utg. av SVERKER GROTH. Sthm. Lars Hökerbergs bokförlag. 142 s. Kr. 5.75. (SvJT 1940 s. 537.)

Den nya hyreslagen m. m. Med förklarande anmärkningar utg. av GÖSTA WALIN. Sthm. Norstedt. 252 s. Kr. 6.50. (SvJT 1941 s. 403.)

Olivecrona, Karl, Inteckningsförordningen. Föreläsningar. 2. genomsedda uppl. Upps. Lundequistska bokh. 136 s. Kr. 5.25. (SvJT 1941 s. 406.)

Om force-majeure-klausuler i köpeavtal och befraktningsavtal. Utredning verkställd på uppdrag av Stockholms handelskammare, Sveriges advokatsamfund, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges industriförbund och Sveriges redareförening. Sthm. Fritzes bokh. 104 s. Kr. 6.00. (SvJT 1940 s. 630.)

von Seth, Pehr, Svensk jakträtt. Sthm. Norstedt. 175 s. Kr. 5.50. (SvJT 1941 s. 487.)

Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen och andra tillhörande specialförfattningar... av C. O. HILJDING och A. J. E.RIPE. 4. uppl. Sthm. Nautiska förlaget. 912 s. Kr. 18.00. (SvJT 1941 s. 406.)

Ulne, John, Avdrag och regressrätt enligt 12 § i 1916 års olycksfallsförsäkringslag. Sthm. Försäkringsjuridiska föreningen. 29 s. Kr. 1.00. —
Försäkringsjuridiska föreningens publikation. 3.

Undén, Östen, Kommentar till lagfartsförordningen. 3. genomsedda uppl. Utg. genom Juridiska föreningen i Uppsala. Upps. Almqvist & Wiksell. 89 s. Kr. 4.50.

 

STRAFFRÄTT.

 

Eriksson, Torsten, Brott och samhälle. Med företal av HARDY GÖRANSSON. Sthm. Bonnier. 296 s. Kr. 6.50. — Orientering i aktuella ämnen. (SvJT 1940 s. 535.)

Justitiekanslersämbetets utredning rörande vissa förhållanden inom fångvården m. m. Sthm. Nord. bokh. 116 s. Kr. 1.50.

Lagstiftningen om förräderi-, sabotage- och spioneribrott m. m. enligt lagarna den 17 maj 1940. Sammanställning utarb. inom justitiedepartementet. Sthm. Nord. bokh. 24 s. Kr. 0.30. — Justitiedepartementets promemorior 1940: 2. (SvJT 1940 s. 536.)

 

PROCESSRÄTT.

 

Behm, Olof, Processreform eller paragrafer? Sthm. Norstedt. 102 s. Kr. 3.00.

Hassler, Åke, Svensk exekutionsrätt. H. 2. Utmätning. Sthm. Nord. bokh. S. 207—420. Kr. 7.00.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Barnbidrag och bidragsförskott. Kommentar till lagarna om barnbidrag och om förskottering av underhållsbidrag till barn jämte tabeller, vissa författningar samt formulär utg. av OLOF BERGHOLTZ (&) ÅKE BYLANDER. Sthm. Norstedt. 256 s. Kr. 5.75.(SvJT 1940 s. 631.)

Boëthius, Gösta, Våra skatter. (1.) Kommentar till skatteförfattningarna och Sveriges överenskommelser med främmande makter till undvikande av dubbelbeskattning. (Med) Suppl. till D. 1—2. Sthm. Geber. 196, 67 s. Kr. 6.00, 2.50. (SvJT 1940 s. 794.)

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1940. 561Boëthius, Gösta, Våra skatter. (2.) Handbok i självdeklaration och besvärsförfarande. Sthm. Geber. 249 s. Kr. 4.75. (SvJT 1940 s. 794.)

Boëthius, Gösta. De nya skatteförfattningarna. Suppl. (till Våra skatter D. 3.) Sthm. Geber. 26 s. Kr. 1.00. (SvJT 1940 s. 794.)

Boëthius, Gösta. Våra skatter. (4.) Krigskonjunkturskatten år 1940. Skatteförfattning och kommentar. Sthm. Geber. 73 s. Kr. 2.00. (SvJT 1940 s. 794.)

Engblom, C. P., Värnskatten m. m. Kommentar till 1939 års skattereformer. Sthm. (Bokrealisation.) 42 s. Kr. 1.25. — Skrifter utg. av Svensk skattetidning. 8.

Hagstroem, K. G., Pensioneringsproblemet. Ett försök till förutsättningslös utredning. Sthm. Fritzes bokh. 44 s. Kr. 4.00.

Hesslén, Gunnar, Den svenska parlamentarismens uppkomst. Regering, riksdag och partier. Aktstycken jämte inledning och kommentar. Sthm. Norstedt. 48 s. Kr. 1.00. — Skrifter utg. av Historielärarnas förening. 6.

Hesslén, Gunnar. Statskunskap. 4. uppl. Sthm. Bonnier. 168 s. Kr. 3.50.

Histoire de l'administration des affaires étrangéres de Suéde par SVEN TUNBERG, CARL-FREDRIK PALMSTIERNA, ARNE MUNTHE, ARNE FORSSELL, TORSTEN GIHL et NILS G. WOLLIN. Trad. du suédois par Alfred Mohn. Upps. Almqvist & Wiksell. 574 s. Kr. 10.00. (SvJT 1940 s. 538.)

Höjer, Karl J., Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn. Sthm. Norstedt. 265 s. Kr. 4.50. (SvJT 1941 s. 404.)

Kommunallagarna av den 6 juni 1930 och lagen om landsting av den 20 juni 1924 jämte flera författningar. Med förklaringar och prejudikat samt sakregister utg. av J. A. ZANDER och JOH. R. NILSSON. 4.omarb. uppl. Sthm. Seelig. 550 s. Kr. 9.00.
Krisförfattningar för utrikestrafiken jämte förklarande anmärkningar, hänvisningar och sakregister utg. av TUWE JANSSON. Sthm. Norstedt. 375 s. Kr. 7.50. (SvJT 1940 s. 536.)

Kuylenstierna, Carl W. U., & Rosengvist, Eric, 1940 års krigskonjunkturskatt. Författningstext och kommentar. Sthm. Tiden. 156 s. Kr. 3.00.

Nordin, John, Arbetsrådet och arbetstidslagen för detaljhanden. Upps. Almqvist & Wiksell. 80 s. Kr. 1.25.

De nya lagarna om folkpensionering och barnbidrag beslutade vid 1935 och 1937 års riksdagar. Med översikt och kommentar utg. av BERNHARD ERIKSSON. 6. rev. uppl. Sthm. Tiden. 174 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 9.

Nylund, Sven, Behovsprincipen i svensk lönelagstiftning. En översikt och granskning. Sthm. Magn. Bergvall. 128 s. Kr. 3.50.

Nöjesskatten. Handledning vid tillämpning av nöjesskattelagstiftningen ... Utg. av Landskommunernas centralbyrå. Sthm. Seelig. 96 s. Kr. 1.50.

Rönblom, H.-K., Tryckfriheten i Sverige. Sthm. Natur & kultur. 175 s. Kr. 2.25.— Natur & kultur 142. (SvJT 1941 s. 489.)

Sandström, K. G. A., Om taxering för inkomst eller förmögenhet, särskilt om uppgiftsskyldigheten vid taxering samt påföljderna vid underlåtet eller oriktigt fullgörande därav. Sthm. Norstedt. 434 s. Kr. 12.00.

Skottsberg, Brita, Der österreichische Parlamentarismus. (Ak. avh. Göteborg.) Göteborg. Wettergren & Kerber. 469 s. Kr. 10.00. — Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. 7: 4.

Sköld, Per Edvin, Kommunalkunskap. 5. uppl. Sthm. Tiden. 208 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 1.

Sterner, Harry, Omsättningsskatten. Författningstext och kommentar. Sthm. Tiden. 96 s. Kr. 2.00.

Ståhlberg, K. J., Finlands förvaltningsrätt. Allmänna delen. Övers. från originalet, 2. omarb. uppl., slutligt red. av HERMAN KOROLEFF. Sthm. Norstedt. 564 s. Kr. 12.00. (SvJT 1940 s. 709.)

Tulltaxa med statistisk varuförteckning jämte tullrestitutionsbestämmelser samt utdrag ur tullstadgan och andra tullförfattningar. 1940 års uppl. utg. av EDV. SANDQUIST. Sthm. Norstedt. 465 s. Kr. 6.75.

 

36—417004. Svensk Juristtidning 1941.

 

562 IVAR AGGE.Åkerman, Gustaf, Vår realisationsvinstbeskattning. Föredrag vid Svenska bankföreningens möte i Stockholm den 27 oktober 1939. Sthm. Nord. bokh. 20 s. Kr. 1.50. — Sveriges industriförbund. Avd. Diverse publikationer. 27.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Krigshandelslagen samt andra kristidsförfattningar rörande handeln och sjöfarten på utlandet utg. av Stockholms handelskammare, Svenska bankföreningen, Sveriges allmänna exportförening och Sveriges industriförbund genom ALGOT BAGGE. Sthm.Fritzesbokh. 175 s. Kr. 4.75. (SvJT 1940 s. 536.)

Nicolson, Harold, Handbok i diplomati. Övers. av ÅKE MALMSTRÖM.Tillägg: Sveriges utrikestjänst av FRITZ HENRIKSSON. Förord till svenska uppl. av förf. Sthm. Natur & kultur. 223s. Kr. 7.00.

Staël von Holstein, Lage, Vår neutralitet. D. 2—3. Sthm. Neutrala institutet. 318, 149 s. Kr. 6.50, 4.00.