UR MEDICINSKA TIDSKRIFTER.

 

    Svenska läkartidningen. I nr 5 och 6 år 1941 skriver professor ALFRED PETRÉN »Om vikten av differentiering inom sinnessjukvården»; de i artikeln berörda frågorna ha delvis förut behandlats av samme förf. i uppsatser i SvJT »Medicinalstyrelsen och rättspsykiatrin» (1939 s. 359—365) och »Straffriförklarades omhändertagande inom sinnessjukvården» (1940 s. 516—526).
    Nr 5 av samma tidskrift innehåller vidare en artikel av professor NILS ANTONI med rubriken »Äktenskapsförbudet för epileptiker bör upphävas åtminstone tills vidare». Enligt 2 kap. 6 § GB må ej den, som är behäftad med fallandesot, vilken härrör av övervägande inre orsaker, ingå äktenskap, med mindre Konungen finner skäligt tillåta äktenskapet. Förf. framhåller, att Sverige och Finland haft äktenskapsförbud för epileptiker sedan 1757 men att epilepsien ändock är lika utbredd där som inom andra folk. Detta äktenskapsförbud vore en medicinsk-historisk relikt. Förf. framhåller, att många andra, ojämförligt mera ärftliga sjukdomar än epilipsien äro kända, samt hävdar, att antingen skall äktenskapsförbudet för epileptiker upphävas eller också detta rashygieniska stadgande utsträckas till en rad anomalier av liknande, delvis mycket större hereditär och social betydelse.

 

    Social-medicinsk tidskrift. I häfte 1 1941 återgives ett av inspektören för sinnesslövården ANNA-LISA ANNELL vid psykiatriska föreningens årsmöte d. 9 nov. 1940 hållet föredrag med titeln »Synpunkter på sinnessjuknämndens verksamhet och förslag till viss ändring och inskränkning i densamma». A. framhåller, att sedan nämnden 1931 började sin verksamhet antalet ärenden hos nämnden oavbrutet ökats; 1939 uppgick antalet inkomna ärenden till 2,217. I syfte att minska nämndens arbetsbörda framläggas flera förslag. Sålunda föreslås bl. a., att nämnden skulle kunna till lägre instans överlämna bestämmanderätten rörande en patients försöksutskrivning eller utskrivning eller ock att nämnden skulle besluta försöksutskrivning och utskrivning men giva läkaren fullmakt att själv bestämma villkoren för patientens vistelse under friare förhållanden. — Förslag om ändring av sinnessjuklagen i anslutning till de sålunda förordade reformerna har numera framlagts genom proposition nr 121/1941.

S. E.