Lösdrivarvårdens anstaltsorganisation. De sakkunniga för lösdrivar- och alkoholistvårdens anstaltsorganisation i avbidan på en reform av lösdriverilagstiftningen ha i dagarna till socialministern överlämnat sin utredning i ärendet. De sakkunniga ha varit fattigvårdsdirektör Otto R. Wangson, ordförande, bankrådet Hjalmar Ekengren och skyddshemsinspektör Martin Pehrling. Som sekreterare har biträtt intendenten Hans von Heland.
    Rörande lösdrivarvården och den därmed förenade alkoholistvården under budgetåret 1911—42 föreslås följande. Svartsjöanstalten användes såsom hittills för lösdrivar- och alkoholistvård med vissa ändrade dispositioner. Landskronaanstalten föreslås nedlagd såsom anstalt för lösdrivar- och alkoholistvården. Den till centralfängelset i Växjö provisoriskt förlagda tvångsarbetsanstalten föreslås såsom upptagnings- och bottenanstalt för kvinnliga lösdrivare. Det föreslås även, att anstalten användes för vård av särskilt svårdisciplinerat klientel bland de kvinnliga alkoholisterna. I syfte att dels åstadkomma en förbättrad differentiering av de kvinnliga lösdrivarna, dels nedbringa platsbehovet för lösdrivare i fängelset föreslås, att de kvinnliga arbetshemmen anlitas för inackordering av lättanpassliga kvinnliga tvångsarbetare. Den provisoriskt inrättade alkoholistanstalten vid Haknäs föreslås bibehållen som anstalt för kvinnliga alkoholister.
    Vidare föreslås en utvidgad tillämpning av den enligt gällande lagstiftning föreskrivna möjligheten att för lösdriveri tilltalad person, innan frågan om ådömande av tvångsarbete företages till avgörande, göres till föremål för läkarundersökning för utrönande av huruvida sådan sinnessjukdom föreligger, att tvångsarbete icke bör ådömas.
    Till fortsatt utredning rekommenderas följande.
    Ändring bör genomföras av 22 § punkten d) barnavårdslagen i syfte att genom höjning av åldersgränsen för av lagen berörd ungdom till 23 år, möjliggöra för ungdomsnämnderna att genom åtgärder av arbetsfostrande natur nå det påverkningsbara klientelet. Lösdrivarlagens 9 § bör ändras i syfte att

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 569bereda myndigheterna möjlighet föreskriva, att tvångsarbete må kunna utföras även utom tvångsarbetsanstalt. Till sådan friare form för tvångsarbetes utförande kunde ock med fördel anknytas ett system med villkorlig utskrivning av de till tvångsarbete å anstalt dömda. Genom en sådan uppmjukning av behandlingsmetoderna skulle bristerna i det nuvarande systemet i väsentlig mån kunna elimineras och därigenom möjlighet vinnas till effektivare ingripande mot samhällsskadliga element.
    I syfte att åstadkomma en förbättrad differentiering av lösdrivarklientelet böra arbetshemmen utnyttjas som ett led i lösdrivarvårdens anstaltsorganisation. Centralorgan för planmässig organisation av statliga och statsunderstödda anstalter för asociala individer bör inrättas. Utredning bör snarast upptagas om lämpligaste användningen på längre sikt av Svartsjö- och Landskronaanstalterna samt om anskaffande av lämplig bottenanstalt för kvinnliga alkoholister och kvinnliga lösdrivare.

O. R. W.