Lagrådet har nedannämnda dagar år 1941 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Maj 2. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 9 och 10 §§ lagen d. 22 juni 1939 om sjukhusvård vid krig eller krigsfara. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Maj 5. Förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    Förslag till prisregleringslag. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren.(Folkhush.dep.)
    Förslag till lag om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
    Maj 8. Förslag till lag om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Maj 14. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 15 dec. 1939 ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: t. f. byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen d. 22 juni 1939. Föredragande: t. f. byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar. Föredragande: t. f. byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    23 april: nr 13 med förslag till lag om sterilisering (just.dep., jfr SvJT 1941 s. 563, utl. 31), bifallen med vissa ändringar;
    14 maj: nr 123 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara (just.dep., utl. 33), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    7 maj: nr 136 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 7 lagen d. 12 juni 1925 om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring (försv.dep., utl. 15), bifallen;
    14 maj: nr 137 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av

 

570 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.krigsfamiljebidragsförordningen d. 17 april 1940 m. m. (försvarsdep., utl. 16), bifallen med vissa ändringar;
    nr 90 med förslag till förordning om framställning och införsel av vitaminiserade livsmedel (soc.dep., utl. 18), bifallen;
    nr 229 med förslag till lag om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m. (jordbr.dep., utl. 19), bifallen.
    Riksdagen har vidare efter utlåtande av andra lagutskottet avlåtit skrivelse till K. M:t med anhållan, att K. M:t ville låta verkställa skyndsam utredning ang. en provisorisk lagstiftning mot vanhävd med giltighet tills vidare under nu rådande krisförhållanden, därvid vissa i utskottets motivering angivna synpunkter borde beaktas.

I. S.