Ur Svensk författningssamling.
    201. Lag 9 april 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 (nr 473) om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud.
    225. Transumt av KBr 2 maj 1941 till länsstyrelsen i Södermanlands län ang. fastställande av instruktion och lönestat för stadsfiskalen i Nyköping m. m.
    227. KF 2 maj 1941 ang. ändring av förordn. d. 14 juni 1940 (nr 508) ang. tillfälligt upphävande i vissa delar av 37 och 41 §§ vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (nr 562).
    232. KK 9 maj 1941 om stämpelfrihet för expeditioner, som avses i 22 § kung. d. 2 maj 1941 (nr 226) ang. reglering av försäljningen och förbrukningen av smörjmedel.
    236. Transumt av KBr 9 maj 1941 till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän ang. fastställande av instruktion och lönestat för stadsfiskalen i Uddevalla.
    237. Transumt av KBr 9 maj 1941 till länsstyrelsen i Blekinge län ang. fastställande av arbetsordning och avlöningsstat för magistraten och rådhusrätten i Karlskrona.
    238. KK 9 maj 1941 om tillämpning i förhållande till Norge av lagen d. 1 nov. 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.

S. E.

 

    Viktigare författningar i kraft 1 juli 1941. Bland de författningar som träda i kraft d. 1 juli 1941 märkas: förordningen d. 25 okt. 1940 ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m. (SFS 1940 nr 910), vilken ersätter de ännu gällande delarna av 1930 års motorfordonsförordning; lagen d. 14 mars 1941 om ändring i vissa delar av konkurslagen (SFS 1941 nr 142); lagen d. 4 april 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen om aktiebolag (SFS 1941 nr 184); samt lagen d. 23 maj 1941 (SFS 1941 nr 282) om sterilisering. Vidare må nämnas, att det genom proposition nr 159 till innevarande riksdag framlagda förslaget om ändrad lagstiftning ang. rattfylleri avses träda i kraft d. 1 juli 1941. Flertalet av de vid årets riksdag antagna nya författningarna ha trätt i kraft omedelbart efter utfärdandet.
    1937 års lagstiftning om förvaring och internering har ännu icke satts i kraft (se SvJT 1940 s. 364 och s. 562). Detsamma gäller den år 1939 antagna lagen om villkorlig dom (se SvJT 1940 s. 562, 563 och 1941 s. 509).

S. E.