Kriminalistföreningens i Finland verksamhet år 1940. Föreningen höll sitt årsmöte i Helsingfors den 30 maj 1940 under ordförandeskap av överborgmästaren, professor Antti Tulenheimo. Vid mötet närvoro c:a 50 personer. Efter att hava hälsat mötesdeltagarna välkomna ägnade ordföranden några minnesord åt de medlemmar av föreningen, vilka under kriget offrat sitt liv för fosterlandet. Mötet hedrade deras minne genom en stunds tystnad. Därefter uppläste ordföranden Svenska kriminalistföreningens hälsningstelegram, som anlänt till mötet och vilket mötet beslöt besvara.
    Föreningens medlemsavgift för år 1940 bibehölls vid det gamla, 25 mk. Då Svenska kriminalistföreningen erbjudit sig att stå jämväl för Kriminalistföreningens i Finland andel i kostnaderna för de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok år 1939, beslöt föreningen med tacksamhet mottaga denna donation. Med anledning härav uppbäres icke av medlemmarna någon särskild tillskottsavgift för ifrågavarande årsbok.
    Vid årsmötet höllos föredrag av professor Brynolf Honkasalo »Om sammanläggning och sammanräkning av straff» samt av fängelsepsykiatern dok-

 

584 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.tor Martti Kaila om »Schizofreni och brottslighet». I den på grund av det föregående föredraget uppkomna diskussionen deltogo professor Bruno A. Salmiala och föredragshållaren.
    Till följd av kriget föranstaltades icke de sedvanliga antibrottslighetsdagarna. Under årets lopp har föreningens årsbok 1939 utkommit. (Se härom närmare SvJT 1940 s. 537.) Föreningens statsbidrag, som tidigare utgjort 25,000 mk, minskades år 1940 till 10,000 mk. Medlemsantalet var vid årets slut 418.
    Ordinarie medlemmar i styrelsen till årsmötet 1941 äro överborgmästaren Antti Tulenheimo, ordf., professor Brynolf Honkasalo, v. ordf., professor Aatos Alanen, chefen för statspolisen Arno Anthoni, överdirektören A. P. Arvelo, justitierådmannen B. C. Carlsson, professor Ernst Ehrnrooth, justitierådet Paavo Kekomäki, överinspektören Paavo Mustala, skattmästare, professor Bruno A. Salmiala, polisrådet Kosti Vasa och fil. doktor Veli Verkko, sekr. Suppleanter äro polismästarens juridiska adjoint V. V. Hietalahti, doktor Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, skolrådet S. S. Salmensaari och regeringssekreteraren V. L. Telkkä.
    Vid Svenska kriminalistföreningens årsmöte den 8 november representerades föreningen av professor Brynolf Honkasalo och vid Danska kriminalistföreningens årsmöte den 18 i samma månad av professor Ernst Ehrnrooth.

V. V.