Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1940 hållit fyra sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av revisor C. G. Lagerman över ämnet »Olika synpunkter på bokföring», av justitierådet Rudolf Eklund om »Force majeure» samt av presidenten Birger Ekeberg över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott». Styrelsen har utgjorts av hrr Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Harald Bauer, Thure Essén, Emil Henriques, John Kallstenius och Sven Salmonson. Suppleanter ha varit hrr Gudmund Silfverstolpe, Sten Södermark och Ragnar Öhman. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Ivan Brehmer, Hjalmar Dalén, Hans Ihre, Göran Kalling, Otto Lagerström, Carl Ljungholm, Axel Nilsson, Gustaf Adolf Rising, Georg Stjernstedt, Olof Södermark, Albert Vallin, Sune Wetter och fröken Märta Wikström, samt såsom suppleanter hrr Sigurd Ahlmark, Nils Angeberg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, hrr Olof Behm, Dick Bergman, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Arne Hasselgren, Axel Hemming-Sjöberg, Conrad Quensel, Torsten Svensson och Clas Östberg. Avdelningens sekr. är hr Gunnar Bomgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 272 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1940  hållit ett möte. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredragav doc. Ivar Agge över ämnet »Några delar av processreformen under belysning och kritik».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Gustaf Hökerberg, Norrköping, v. ordf., Wilhelm Brodin, Linköping, Gunnar Rehnberg, Nyköping, och Hans Sundström, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Erik Hägerdal, Kalmar, Oskar Jenrik, Norrköping, och Helge Qvarnström, Västervik. Till ledamöter i samfundets nämnd hava valts hrr Axel Hemmar, Norrköping, Alarik Lindskog, Västervik, och Ragnar Strömbom, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Mats Nordström, Norrköping, Harry Rosén, Nyköping, och Alf Rudenmark, Eksjö. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 69 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årssammanträde d. 17 febr. 1940 i Falun samt extra möte d. 1 juni 1940 i Stockholm.
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Holger Wiklund, Uppsala, ordf., Frithiof Hydbom, Västerås, Thore Landberg, Falun, Enar Lundström, Karlstad, samt Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Harald Håkansson, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Ruben Nyman, Västerås, samt Torsten Malm,

 

590 NOTISER.Örebro. Revisorer ha varit advokaterna Harry Henschen och Arvid Berggren, Örebro, med advokaterna Per Bondestam och Stig Reuterswärd i Uppsala som suppleanter. Föreningens medlemsantal har varit 57.