Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1940 hållit två ordinarie sammanträden. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av advokaten Wilhelm Penser över ämnet »Aktuella arvodesspörsmål i fri rättegång», av advokaten Sigfrid Lindström över ämnet »Inbetalning av aktiekapital» samt av overretssagfører J. C. Jerslev över ämnet »Hur går dagen för en dansk advokat». Efter föredragen har följt diskussion. Styrelsen har utgjorts av hrr Lennart Jacobson, Malmö, ordf., Sigfrid Lindström, Malmö, Gunnar Thomasson, Eslöv, Matts Åvall, Hälsingborg, och Gunnar Behm, Malmö. Suppleanter hava varit fröken Karin Lindeberg, Malmö, samt hrr Bertil Gabrielson, Malmö, och Thorsten Persson, Kristianstad. Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Axel Roos och Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundkvist, Hälsingborg, samt Carl Borgström, Lund, samt till suppleanter i nämnden hrr Åke Wiberg, Svante Malmqvist och Gerlach Richter, Malmö, samt Helmer Wåhre, Eslöv. Som sekr. tjänstgör hr Bertil Gabrielson, Malmö. Antalet ledamöter är 96.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1940 hållit tre allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Tage Zetterlöf, som lämnade en översikt över 1939 års sjölagsändringar, av advokaten Pehr Gyllenhammar, som lämnade ett referat över de viktigaste civila krislagarna, och av mantalsdirektören Otto Meijer om lagervärderingens betydelse för krigskonjunkturbeskattningen.
    Till ledamöter av styrelsen hava utsetts hrr Torsten Setterberg, William Kristensen, Osborne Losman och Ivar Glimstedt, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Erik Leman, Folke Sjögren, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden hrr Mårten Henriques, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Karl Axel Vinge och Erhard Westman, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 115 medlemmar.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Sundsvall d. 9 mars 1940. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Gunnar Fogelqvist i Sundsvall, Diderik Cappelen-Smith i Östersund, sekr., Göte Hammarbäck i Gävle och Albert Hansson i Härnösand med hrr John Nordstrand i Sundsvall, Bengt Åhrström i Piteå och Rudolf Ahlgren i Umeå till suppleanter. Vidare valdes till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds nämnd hrr Oskar Hjertqvist i Härnösand, Erik Selander i Östersund och Sven Hallström i Umeå och till suppleanter i nämnden hrr Olof Rödöö i Östersund, Sten Söderqvist i Sundsvall och Henrik Lindblom i Örnsköldsvik. Avdelningen räknade vid årsskiftet 52 medlemmar.