Malmö-Lunds juristförening har under år 1940 hållit ordinarie sammanträde d. 16 nov., därvid samtidigt på föreningens föranstaltande årsmötehölls med Juristföreningen för Skåne och Blekinge, vilken utgör en sammanslutning av Nordvästra Skånes juristförening, Malmö—Lunds juristföreningoch Juristföreningen i Kristianstad. Vid det talrikt besökta sammanträdethöll presidenten Birger Ekeberg föredrag om »Straffrättskommitténs förslagtill lagstiftning om förmögenhetsbrott». Till styrelseledamöter för år 1941hava utsetts prof. Ragnar Bergendal, presidenten Karl Schlyter, rådmännenNils Ryding och Gustaf Stenmarck, advokaterna Lennart Jacobsson och CarlW. Bergström samt hovrättsassessorn L. G. Ohlsson. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 125.

 

    Hallands juristförening hade under år 1940 ordinarie sammanträde d.22 nov. Vid sammanträdet höll föreningens ordförande, f. d. justitierådetEmil Sundberg, föredrag över ämnet »Den nya lagstiftningen om extra ordinära rättsmedel». Styrelsen utgöres av f. d. justitierådet Sundberg, ordf.,f. d. borgmästaren Georg Bissmark, v. ordf., samt häradshövdingen AntonRundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelson och advokaten jur. dr Karl Hillgård som suppleanter. Sekr. är hovrättsfiskalen Åke Svensson. Föreningen har 64 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1940 haft tre sammanträden, varvidförutom föreningsärenden förekommit föredrag av kammarrättsrådet jur. drCarl W. U. Kuylenstierna över ämnet »Förslaget till krisskatt», av prof. FolkeWetter angående straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott och av prof. Åke Hassler över ämnet »Några iakttagelser rörande det svenska exekutionsväsendet». Till styrelse valdes vid sammanträde d. 6 dec.: advokaten Eric Hanse, ordf., rådmannen Andreas Cervin,v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibl., och advokaten Torsten Schiller, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 303.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1940 avhållit ett sammanträde nämligen d. 2 nov. 1940, därvid förutom stadgeenliga ärenden förekom redogörelse av borgmästare Elis Nordenfeldt för förslaget till ny lag om rattfylleri. Styrelsen utgöres av borgmästaren Elis Nordenfeldt, ordf., rådmannen Harry Jacobsson, v. ordf., länsnotarien Eric Carlsson, kassaförval-

 

NOTISER. 593tare, advokaten Fritz Helmer, sekr., samt häradshövdingen I. Hessius. Suppleanter äro länsnotarien Bertil Geijer och advokaterna Thor Loodin, Olle Jonsson och Bertil Berggren. Medlemsantalet utgör 60.