Västmanlands juristförening har sammanträtt d. 4 juni 1940, därvid föredrag hölls av advokaten Gunnar Bomgren i Stockholm över ämnet »Något om force majeure». Styrelsen för år 1941 utgöres av landssekreteraren Ernst Holmquist, ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., advokaten Frithiof Hydbom, skattmästare, stadsombudsmannen Thjelvar Hedberg, klubbmästare, samt borgmästaren Ivar Hedman och häradshövdingen Oscar Montelius. Antalet medlemmar i föreningen vid årsskiftet utgjorde 57.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1940 avhållit ett sammanträde, d. 16 nov. 1940, därvid stadgeenliga ärenden behandlades, bland annat val av styrelse. Denna utgöres av häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika, ordf., häradshövdingen Wilhelm Killander, Falun, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, Falun, sekr., advokaten Thore Landberg, Falun, kassaförvaltare, och rådmannen Gunnar Hallert, Falun, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till 34.

 

    Gävleborgs läns juristförening har under år 1940 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 16 mars höll rådmannen C. Olof Engqvist, Gävle, föredrag över ämnet »Redogörelse för processlagberedningens förslag till lagstiftning om domstolarnas organisation vid krig eller krigsfara m. m.», varefter följde diskussion. Vid höstsammanträdet d. 23 nov. inledde stadsombudsmannen Gustaf Palmér, Gävle, diskussion över ämnet »Fri rättshjälp». Föreningens styrelse består av rådmannen Yngve Bjerström, Gävle, ordf., landssekreteraren Gösta Finngård, Gävle, v. ordf., advokaten Göte Hammarbäck, Gävle, sekr., skattmästare och klubbmästare, borgmästaren Axel Bäckman, Söderhamn, och landsfogden Allan Grauers, Gävle, med rådmannen C. Olof Engqvist, Gävle, och advokaten Oliver Öhnell, Gävle, som suppleanter. Medlemsantalet är 46.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1940 haft två ordinarie sammanträden. Vid sammanträdet d. 15 nov. höll advokaten Adolf Sjöberg föredrag över ämnet »Förslag till lag om offentliga rättshjälpsanstalter». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn Erik Hellström och advokaten D. Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har 48 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund har på grund av tidsläget icke kunnat samla sina medlemmar till något allmänt sammanträde under 1940. — Ordf.i förbundsstyrelsen är presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, advokaten Rudolf Ahlgren och häradshövdingen Gudmund Welinder

 

38—417004. Svensk Juristtidning 1941.

 

594 NOTISER.med landssekreteraren Sven Swedberg, jur. kand. Torsten Tullberg och borgmästaren Thomas Lundqvist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening advokaten Bengt Åhrström, landssekreteraren Ragnar Sundberg och häradshövdingen Olof Tillner med advokaten Georg Linse, länsassessorn Gunnar Wik och häradshövdingen Herbert Fagerström såsom suppleanter.