Västerbottens juristförening höll under 1940 sammanträde d. 26 okt. i Umeå. Hovrättsrådet Einar Holm lämnade därvid en redogörelse för innehållet i det av hovrättspresidenten Holger Elliot d. 20 mars 1940 avgivna betänkandet med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter. Efter föredraget förekom diskussion. Föreningens styrelse består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., advokaten Rudolf Ahlgren, v. ordf., landssekreteraren Sven Swedberg, häradshövdingen Gudmund Welinder och borgmästaren Thomas Lundqvist. Föreningen har 65 medlemmar.

 

DÖDSFALL

    Carl Wickman avled d. 11 jan. 1941. Han var född i Lund 1867, blev student där 1887 och avlade hovrättsex. 1890. Efter tjänstgöring i Göta hovrätt blev han vice häradshövding 1894. Han anställdes som notarie i Skånska hypoteksföreningen 1895 och var föreståndare för dess kommissionsanstalt till 1897, då han helt övergick till försäkringsverksamhet. Under 40 år representerade han riksförsäkringsanstalten samt brand- och livförsäkringsbolaget Skåne m. fl. försäkringsbolag.

 

    Sven Arvid Dahlberg avled d. 25 jan. 1941. Han var född i Malmö 1909, blev student i Djursholm 1927 samt avlade fil. kand. ex. i Uppsala 1928 och jur. kand. ex. 1933. Efter tingstjänstgöring blev han 1937 extra fiskal i Göta hovrätt. Vid sin död innehade han förordnande såsom andre sekreterare i handelskommissionen.

 

    Hjalmar Grönblad avled d. 29 jan. 1941. Han föddes i Falun 1868, blev student där 1886 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1892. Sedermera utnämndes han till vice häradshövding. Han kom 1895 i tjänst hos Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag och blev 1900 bolagets ombudsman. 1939 avgick han med pension men kvarstod till sitt frånfälle för vissa uppdrag i bolagets tjänst. Han tillhörde stadsfullmäktige i Falun 1903—1908. Ännu vid sin bortgång var han ordförande i styrelsen för Falu stads sparbank.

 

    Victor August Schneider avled d. 20 mars 1941. Han föddes i Landskrona 1861, blev student i Lund 1879 och avlade hovrättsex. där 1882. Han utnämndes till vice häradshövding 1887 och till auditör vid Vendes artilleriregemente året därefter. Efter tjänstgöring i Skånska hovrätten blevhan assessor där 1893. Han utnämndes 1897 till borgmästare i Örebro och kvarstod som sådan till 1934. Vid sidan om borgmästarämbetet togs han i anspråk för ett flertal andra uppdrag. Alltsedan 1909 intill sin död var han styrelseordförande i Örebro sparbank, och i Svenska sparbanksföreningen beklädde han ordförandeposten från 1911 till 1936. Han har även fungerat som ordförande i Svenska sparbankernas garantikassa och i sparbankernas

 

DÖDSFALL. 595obligationskassa. I riksbankskontoret i Örebro var han ordförande åren 1911—1931. Som en av den svenska stadsdomarkårens främsta män hedrades han med uppdraget att vara ordförande i föreningen Sveriges stadsdomare, vilken post han innehade under åren 1912—1927. Vidare var han landstingsman 1904—1912 och styrelseledamot i Svenska stadsförbundet. Han har också anlitats som sakkunnig i ett flertal kommissioner, bl. a. bostadskommissionen 1915, processkommissionen 1919 och sparbankskommissionen 1929 och 1930. Vid internationella sparbankskongressen i Milano 1924 var han svensk representant.