Axel Efraim Fagerlin avled d. 25 mars 1941. Han var född i Karlskrona 1859, blev student 1880 och avlade hovrättsex. i Lund 1883. Efter tjänstgöring i Skånska hovrätten och Svea hovrätt utnämndes han till vice häradshövding 1886. 1890 utnämndes han till borgmästare i Luleå och kvarstod i ämbetet till 1937. Han var 1913—1919 ledamot av riksdagens första kammare. 1905—1919 var han ordförande i Norrbottens läns landsting.

 

    Per Gustaf Gröning avled d. 29 mars 1941. Född i Norberg i Västmanland 1861 blev han student i Uppsala 1883 och avlade jur. u. kand. ex. 1890. Han blev vice häradshövding 1894 och 1906 utnämndes han till häradshövding i Bollnäs domsaga, från vilket ämbete han på grund av uppnådd pensionsålder avgick 1931. Han har varit ordförande i styrelsen och verkställande direktör för Dala—Helsinglands nya järnvägs aktiebolag samt kommunalfullmäktig i Björkhamre köping.

 

    Johan Sjöström avled d. 11 april 1941. Han var född i Karlshamn 1847, avlade mogenhetsex. 1868 och hovrättsex. i Lund 1873, varefter han utnämndes till vice häradshövding 1878. Efter förordnanden som borgmästare i Trosa utnämndes han 1879 till stadsfogde i Landskrona och kvarstod som sådan till dess han 1926 uppnådde pensionsåldern. Han innehade åtskilliga förtroendeuppdrag i Landskrona.

 

    Axel Nathanael Runnqvist avled d. 11 april 1941. Han var född i Kalmar 1863. Han blev student i Lund 1882 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1887. Till vice häradshövding utnämndes han 1890. 1891—1905 var han advokat i Kalmar. Han var kronouppbörds- och stadskassör i staden 1898—1910. Till rådman i staden utnämndes han 1905.

 

    Otto Waldemar Roos avled d. 29 april 1941. Född i Stockholm 1864 blev han student där 1883 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1888. Han utnämndes 1891 till vice häradshövding. Efter tjänstgöring i bl. a. finans- och jordbruksdepartementen utnämndes han 1903 till byråchef i domänstyrelsen.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M:t har 18 april 1941 uppdragit åt byråchefen Åke von Zweigbergk att biträda inom justitiedepartementet vid utredning rörande vissa frågor om illojal konkurrens (skydd för vissa ickeperiodiska skrifters titlar).

 

596 PERSONALNOTISER.Chefen för justitiedepartementet har 3 maj 1941 förordnat att strafflagberedningen omedelbart skall upptaga frågan angående lagstiftning om kastrering av vissa sedlighetsförbrytare. Att under en månad biträda beredningen vid ifrågavarande utredningsarbete har förordnats assessorn i Göta hovrätt Axel Lindskog.