Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 18 april 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 mars 1941, förordnat t. f. revisionssekreteraren Nils Falk att fr. o. m. 21 april 1941 vara sekreterare åt de sakkunniga för verkställande av utredning av frågan om införande av särskild skatt å oförtjänt värdestegring å fastigheter.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 24 jan. 1941 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Per Olof Palmquist att biträda inom jordbruksdepartementet vid fortsatt beredning av frågan om ändrade bestämmelser ang. det statsunderstödda bekämpandet av tuberkulos hos nötkreatur.
    Chefen för jordbruksdepartementet har 18 mars 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 8 nov. 1940, förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegård att fr. o. m. 1 april 1941 vara sekreterare åt 1940 års utredning om jordbrukets skuldsättning.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 2 maj 1941 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Nils Brodén.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    9 maj 1941 förordnat att Sunnervikens domsagas kansli skall fortfarande tills vidare till 1 okt. 1945 vara förlagt till Uddevalla;
    16 maj 1941 beviljat häradshövdingen i Norra Åsbo domsaga Axel Brunnberg avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 12 juni 1941.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    9 maj 1941 till borgmästare i Ystad fr. o. m. 1 juli 1941 utnämnt fiskalen vid hovrätten över Skåne och Blekinge Hans Johansson;
    16 maj 1941 beviljat borgmästaren i Malmö William Linder avsked från borgmästarämbetet med utgången av juni 1941;
    23 maj 1941 beviljat borgmästaren i Piteå David Julius Markström avsked från borgmästarämbetet med utgången av år 1941.
    K. M:t har vidare 9 maj 1941 meddelat fastställelse å ny arbetsordning och lönestat fr. o. m. 1 juni 1941 för magistraten och rådhusrätten i Karlskrona (SFS nr 237). Enligt arbetsordningen kommer rådhusrätten — vilken f. n. räknar fem lagfarna ledamöter nämligen borgmästare och tre rådmän, därav en tillika polismästare, samt en stadsnotarie — att för framtiden bestå av allenast fyra ledamöter genom stadsnotarietjänstens indragning. K. M:t har tillika förordnat, att vid härnäst inträffande vakans å den rådmansbefattning, varmed polismästarsysslan är förenad, det skall anstå med åtgärder för befattningens återbesättande samt utredning verkställas om polismästartjänstens utbrytande ur magistraten och rådhusrätten.
    Stadsfullmäktige i Karlstad ha 17 april 1941 till stadsnotarie antagit t. f. stadsnotarien Nils Olof Karell.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 2 maj 1941 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Schirén att fortfarande under tiden 1 juli—31 dec. 1941 vara vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.