Annual Survey of English Law 1939. London 1940. Sweet & Maxwell. 36 + 439 s. 10 sh. 6 d.

 

    Med någon försening har årgång 1939 av den av London School of Economics' juridiska fakultet utgivna årsboken för engelsk rätt nått Sverige. Publikationen har väsentligen samma uppställning och karaktär som när den tidigare anmäldes (SvJT 1934 s. 266), men den erbjuder så stort intresse även för icke brittiska läsare att ett förnyat omnämnande ansetts motiverat. I ej alltför kortfattade översikter redogöra olika fackskribenter för det märkliga

 

804 LITTERATURNOTISER.som inom deras respektive områden tillkommit av lagstiftning, praxis och litteratur. Det livfulla och konkreta framställningssättet gör studiet av bidragen till ett nöje även beträffande discipliner som i och för sig falla utanför läsarens vanliga intressesfär. Vågar man förmoda att mer än en av de utmärkta författarna till SvJT:s rättsfallsöversikter — vilka ju f. ö. i viss mån kommit till stånd efter mönster av Annual Surveys »Case Law»-redogörelser — just i fråga om framställningssättet skulle ha något att lära av den engelska förebilden?
    Den nu aktuella volymen visar att år 1939 trots rustningar och krig blev ett ganska fruktbart år för engelskt rättsliv. Alldeles bortsett från den omfattande krigslagstiftningen antogos flera viktiga lagverk. Betydelsefullast är måhända den nya preskriptionslagstiftningen (the Limitation act), men även den nya lagen till förebyggande av investeringssvindel (Prevention of Fraud [Investments] act) samt Access to Mountains act — med syfte att främja rese- och friluftslivet — äga stort intresse. Också judikaturen synes ha varit givande; det kan emellertid ej komma i fråga att här lämna några exempel därifrån.
    Det är att hoppas att »the evacuees from Houghton Street» — som bokens utgivare med allusion på sin institutions Londonadress kalla sig —skola få tillfälle att fullfölja sin förnämliga årsboksserie. De juridiska biblioteken i vårt land böra icke sakna den utmärkta publikationen.

K. H.