Ugeskrift for Retsvæsen för innevarande år (h. 1—20) innehåller bl. a.följande: »Privilegerede Panterettigheder i fast Ejendom» av Dr. jur. ERNST ANDERSEN (s. 1—11), »Sikring mod Krigsskade» av Landsretssagfører ADAM JACOBI (s. 17—35), »Nogle Sporgsmaal vedrørende Laanegrænsen efter Lov Nr. 404 af 2. August 1940 om midlertidig Begrænsning af Adgangen til at tinglyse Gæld paa fast Ejendom» av Landsdommer HELGE HOFF (s. 41—46), »Kan Fastsættelse af Forvandlingsstraf for Bøder undlades?» av Politifuldmægtig U. SCHLICHFRULL  (s. 54—55), »Bevislettelser» av Landsdommer H. H. HOLM (s. 57—64), »Om Stiftelsers og Hospitalers Arveret» av Cand. jur. BJARNE FRANDSEN(s. 65—70), »Bestyrelsens Pligt til at konstatere Aktivernes Tilstedeværelse i Aktieselskaber» av Overregistrator H. B. KRENCHEL (s. 70—73), »Børnelovene i Praksis» av Sekretær i Justitsministeriet HANS TOPSØE-JENSEN (s. 81—93), »Maksimalrentelovgivningen» av Fuldmægtig Dr. jur. ERNST ANDERSEN (s..93—95), »Klientkonto» av Landsretssagfører CARL TORKILD HANSEN (s. 96—99), »Jyske Lov» av Prof. POUL JOHANNES JØRGENSEN (s.101—108), »Forpligtelser i fremmed Mønt under den nyeste Tids Forhold av Prof. HENRY USSING (s. 127—142), »Maksimalprisbestemmelsers tilbagevirkende Kraft» av Landsretssagfører POVL MEICHIOR (s. 161—168), »Sparekassebøgers Overdragelse til Eje» av Sagførerfuldmægtig POUL MEYER (s.169174). Landsdommer VICTOR HANSEN recenserar Prof. Stephan Hurwitiz´ bok: Den danske Strafferetspleje. 4de Hefte (s. 4753). Doc. KNUD ILLUM anmäler Egon Larsen: Tvungen Ejendomsafstaaelse med særlig Hensyn paa en Bestemmelse af Ejendomsrettens Grænser (s. 74—80). Prof. STEPHAN HURWITZ recenserar Bernt Hjejles arbeten: Frivillig Voldgift och Foreningsvoldgift (s. 109—124).

I. S.