Nya böcker.

 

BOËTHIUS, GÖSTA. Våra skatter. Krigskonjunkturskatten år 1941. Skatteförfattning med kommentar. Sthm 1941. Geber. 132 s. Kr. 3.75.
BRUSEWITZ, AXEL. Festskrift till professor skytteanus Axel Brusewitz. Utg. till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Uppsala & Sthm 1941. Almqvist & Wiksell. 506 s. Kr. 10.00.
BURT, CYRIL. Den unge brottslingen. Sthm 1941. Natur och Kultur. 419 s. Kr. 8.75.
Den nya prisregleringslagen — tillämpning och principer. Sthm 1941. Lindbergs tryckeriaktiebolag. 16 s. — Meddelande från statens priskontrollnämnd 16 juni 1941. Nr 1.
FLENSBUBG, E. G. Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok. 5:e uppl. i väsentliga delar tillökad och omarbetad av ERIK WILHELMSSON och ATLE ERIKSSON. Sthm 1941. Vetenskapliga och litterära verk. 1418 s. Inb. kr. 42.50.
FROST, J. LErstatningsansvar for smitsom Kalvekastning. København 1941. Gad. 94 s. Kr. 3.75.
HURWITZ, STEPHAN. Tvistemaal. Hovedpunkter af dansk civilprocesret i Domssager. København 1941. Gad. 328 s. Kr. 14.00.
JACOBSEN, J. HARTVIG. Ophavsretten. Forfatter- og Kunstnerretten. København 1941. Gyldendal. 362 s. Kr. 12.00.
VON KONOW, ULF. Författares och tonsättares rätt enligt gällande lagstiftning. Kommenterande utredning till lag om rätt till litterära och musikaliska verk den 30 maj 1919 med däri genom lag den 24 april 1931 gjorda ändringar och tillägg. Sthm 1941. Natur och kultur. 184 s. Kr. 4.50.
LARSEN, EGON. Tvungen Ejendomsafstaaelse. Med særligt Henblik paa en Bestemmelse af Ejendomsrettens Grænser. Kjøbenhavn 1940. Busck. 295 s. Kr. 8.50.
MALMGREN, BOBERT. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. 4:e häftet. Sthm 1941. Nord. Bokh. S. 201—398. Kr. 6.00.
OLIVECRONA, KARL. Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom. 2:a reviderade uppl. Lund. 1941. Sundqvist & Emond. 191 s. Kr. 7.50.
SJÖHOLM, ERIK. Lagstiftningen om polisväsendet m. m. med kommentarer, rättsfall och hänvisningar jämte sakregister. Handbok för polismän och polisdistrikt m. fl. Sthm 1941. Norstedt. 634 s. Inb. kr. 8.75.
THULIN, OLOF. 1941 års tryckfrihetslagstiftning. Sthm 1941. Svenska boktryckareföreningen. 107 s. Kr. 2.50.
ØDEGÅRD, ØRNULV. Unge tilbakefallsforbrytere. En sosial-psykiatrisk undersøkelse. Oslo 1941. Jacob Dybwad. Det norske Videnskaps-akademi i Oslo. 68 s.