Förslag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet.Inom jordbruksdepartementet tillkallade utredningsmän (ordf. generaltulldirektören N. R. Wohlin, se i övrigt SvJT 1940 s. 831 och 1941 s. 596) ha den 7 augusti 1941 avlämnat betänkande med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (SOU 1941:24).
    Förslaget innebär i princip att förvärv av jordbruksfastighet genom köp eller byte (dock ej förvärv å exekutiv auktion) för sin giltighet blir beroende av länsstyrelsens godkännande. Från lagens tillämpning undantages dock fastighet vars taxeringsvärde understiger tiotusen kr. Är taxeringsvärdet högre, skall å andra sidan, även om blott en del av fastigheten avyttras och värdet av denna del understiger tiotusen kr., tillstånd sökas. Från koncessionsplikten är kronan och likaså kommun befriad. Bolag och andra rättssubjekt, vilka redan enligt nu gällande författningar äro pliktiga att söka tillstånd till förvärv av fast egendom, hemfalla ej under de nu föreslagna koncessionsreglerna. Tillstånd skall enligt förslaget sökas sist inom tre månader sedan fånget skedde. Över länsstyrelsens beslut får klagan föras.
    Med avseende å ärendets prövning skiljes mellan det fall att sökanden tillhör och det fall att han icke tillhör den jordbruksidkande befolkningen. I förstnämnda fall skall tillstånd meddelas, där det ej finnes uppenbart att syftet med förvärvet är spekulation av i lagen angivet slag. Tillhör sökanden icke den jordbruksidkande befolkningen, skall länsstyrelsen verkställa närmare undersökning rörande syftet med förvärvet och därmed sammanhängande omständigheter. Finnes härvid anledning antaga att syftet är spekulation av angiven art, skall ansökningen avslås. Visar däremot undersökningen, att sökanden vill förvärva fastigheten huvudsakligen för att nyttja åbyggnaderna för ändamål, som ej äger samband med jordbruket, eller för att erhålla ränta å kapital som nedlägges å fastigheten eller eljest i annat syfte än att själv driva jordbruket, får tillstånd meddelas om särskilda omständigheter därtill föranleda. I dylikt fall har länsstyrelsen även möjlighetatt meddela ett villkorligt tillstånd, vari sökanden vid vite ålägges att vidtaga viss åtgärd till främjande av jordbruket eller skogsbruket, att nyttja fastigheten för visst ändamål eller att underlåta viss användning. Har villkorligt tillstånd meddelats, skall jordbrukskommissionen hålla uppsikt över att köparen fullgör vad honom ålagts.
    När lagfart sökes å fastigheten, skall sökanden förete bevis om tillstånd till förvärvet. Underlåter han detta och är frågan om hans rätt att förvärva fastigheten ännu icke avgjord, skall inskrivningsdomaren förelägga honom.vid äventyr att ansökningen eljest avslås, att inom viss tid inkomma med beviset.

E. Ag.