Förslag till ändrad lagstiftning om förmögenhetsbrott samt om straffför försök till brott har remitterats till lagrådet d. 30 maj 1941. Förslaget bygger i vad gäller förmögenhetsbrotten på straffrättskommitténs betänkande i detta ämne (se SvJT 1940 s. 747) och i vad avser försök på ett av prof. Bergendal och hovrättsassessorn L. G. Ohlsson avgivet betänkande (se SvJT 1940 s. 748). Det avviker icke mycket från kommittéförslagen.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar år 1941 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Maj 28. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 21 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Maj 30. Förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Förslag till utrymningslag m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Wahlbäck. (Soc.dep.)
    Juni 3. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 17 juni 1938 om semester m. m. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Juni 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)

I. S.