NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 839    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    4 juni: nr 159 med förslag om ändrad lagstiftning ang. s. k. rattfylleri m. m.(komm.dep., jfr SvJT 1941 s. 827, utl. 36), bifallen;
    nr 172 med förslag till lag om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m. m. (just.dep., utl. 37), bifallen;
    nr 121 med förslag till lag om ändring i vissa delar av sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (soc.dep., utl. 38), bifallen med viss ändring;
    nr 217 med förslag till prisregleringslag m. m. (fin.dep., utl. 39), bifallen med vissa ändringar;
    11 juni: nr 231 med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (folkhush.dep., utl. 42), bifallen;
    nr 288 med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (just.dep., utl. 43), bifallen;
    26 juni: nr 234 med förslag till lag om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter (just.dep., se ovan s. 832, utl. 44), bifallen; 
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    21 maj: nr 55 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd m. m. (folkhush.dep., utl. 23), bifallen;
    nr 8 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten m. m. (soc.dep., utl. 24), bifallen;
    28 maj: nr 73 med förslag till lag om tillsyn å radiologiskt arbete m. m.(soc.dep., utl. 25), bifallen;
    11 juni: nr 213 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 9 och 10 §§ lagen d. 22 juni 1939 om sjukhusvård vid krig eller krigsfara (soc.dep., utl. 27), bifallen;
    nr 235 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o och 16:o lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (just.dep., utl. 28), bifallen;
    nr 248 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar (fin.dep., utl. 29), bifallen;
    20 juni: nr 276 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 21 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (soc. dep., utl. 30), bifallen;
    21 juni: nr 214 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordn. d. 15 juni 1934 om erkända arbetslöshetskassor m. m. (soc.dep., utl. 33), bifallen med vissa ändringar;
    nr 289 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 17 juni 1938 om semester m. m. (soc.dep., utl. 35), bifallen;
    26 juni: nr 111 och 275 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer m. m. (soc.dep., utl. 32), bifallna;
    nr 273 med förslag till utrymningslag m. m. (soc.dep., utl. 34), bifallen med viss ändring;
    27 juni: nr 50 med förslag till förordning om kontroll av vattenledningsvatten m. m. (soc.dep., utl. 31, mem. 37), RD fann ej skäl göra andra uttalanden än utskottet i sitt memorial upptagit.
    Riksdagen har vidare efter utlåtande av första lagutskottet avlåtit skrivelse till K. M:t med anhållan, att K. M:t ville taga under förnyat övervägande frågan om inrättande av ett särskilt stift med egen biskop för Stockholm med omnejd (utl. 35).

I. S.

Ur Svensk författningssamling.

 

    241. KK 16 maj 1941 med föreskrift om undantag i visst fall från gällande bestämmelser om förande av automobil i yrkesmässig trafik.
    243. Lag 16 maj 1941 om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m.

 

840 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    244. KF 9 maj 1941 om ändrad lydelse av 19 och 24 §§ valutaförordningen d. 25 febr. 1940.
    263. KK 16 maj 1941 ang. beslag å ved inom vissa orter samt reglering av handeln med ved och träkol m. m.
    264. KK 16 maj 1941 ang. förbud i vissa fall att transportera ved.
    265. KK 16 maj 1941 ang. förbud i vissa fall att inköpa eller använda ved för framställning av träkol eller gengasved.
    266. KK 16 maj 1941 ang. skyldighet att lämna vissa uppgifter om inköp av bränsle för industriella anläggningar m. m.
    267. KK 16 maj 1941 ang. skyldighet i vissa fall att lämna uppgift om inköp av ved för hushållsförbrukning m. m.
    268. KF 23 maj 1941 om framställning och införsel av vitaminiserade livsmedel.
    269. Lag 23 maj 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    270. KK 23 maj 1941 om fortsatt tillämpning i fråga om svenska medborgare av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    273. KCirk. 23 maj 1941 till rikets domstolar ang. insändande av utslag i mål rörande 8 kap. strafflagen m. m.
    275. KK 23 maj 1941 med vissa bestämmelser ang. servering av mat å restauranger, pensionat och kaféer.
    282. Lag 23 maj 1941 om sterilisering.
    283. Lag 23 maj 1941 ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 17 juni 1938 om avbrytande av havandeskap.
    288. KF 16 maj 1941 ang. ändring i vissa delar av förordn. d. 17 april 1940 om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordningen).
    289. KK 16 maj 1941 om ändring i vissa delar av kung. d. 3 maj 1940 med närmare bestämmelser ang. tillämpning av krigsfamiljebidragsförordningen d. 17 april 1940 (krigsfamiljebidragskungörelsen).
    290. KF 16 maj 1941 om provisorisk höjning av familjepenning enligt krigsfamiljebidragsförordningen d. 17 april 1940.
    291. KK 16 maj 1941 ang. ikraftträdande av vissa ändrade bestämmelser om krigsavlöning och om familjebidrag enligt krigsfamiljebidragsförordningen.
    311. KK 30 maj 1941 ang. utlännings vistelse i vissa delar av riket.
    313. Lag 30 maj 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd.
    314. Lag 30 maj 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 med vissa tillfälliga bestämmelser ang. panträtt enligt lagen d. 20 juni 1924 om viss panträtt i spannmål.
    315. KF 30 maj 1941 om fortsatt giltighet av förordn. d. 21 juni 1940 med närmare bestämmelser ang. tillämpning av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd.
    316. KK 30 maj 1941 ang. avlämnande av förteckningar över häktade, fångar, arrestanter och tvångsarbetare.
    327. KK 9 maj 1941 om ändrad lydelse av 1 § 2 mom. kung. d. 22 juni 1928 ang. villkor för erhållande av statsbidrag till förrättningar enligt lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet.
    330. Lag 30 maj 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten.
    334. Lag 6 juni 1941 om tillsyn å radiologiskt arbete m. m.
    335. Lag 6 juni 1941 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd.
    341. Lag 9 maj 1941 ang. ändring av vissa delar i lagen d. 12 april 1935 om bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag).
    365. KBr 6 juni 1941 till rikets hovrätter ang. avlöning till vissa ickeordinarie befattningshavare vid hovrätterna.

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 841    366. KK 6 juni 1941 ang. resekostnads- och traktamentsersättning åt domhavande vid inspektion av överförmyndares verksamhet.
    370. Prisregleringslag 13 juni 1941.
    371. KK 13 juni 1941 ang. ikraftträdande av prisregleringslagen d. 13 juni 1941.
    372. KK 13 juni 1941 med förordnande jämlikt 1 § prisregleringslagen d. 13 juni 1941.
    375. KK 13 juni 1941 om fullgörande av betalningsskyldighet i förhållande till de till De Socialistiska Rådsrepublikernas Union anslutna republikerna Litauen, Lettland och Estland.
    387. KK 13 juni 1941 med tillämpningsföreskrifter till lagen d. 23 maj 1941 om sterilisering.
    394. Lag 13 juni 1941 om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939.
    395. KF 13 juni 1941 om fortsatt giltighet av allmänna förfogandeförordningen d. 3 sept. 1939.
    397. Lag 13 juni 1941 om ändrad lydelse av 1, 2 och 5 §§ lagen d. 7 juni 1934 om straff för vissa brott vid förande av motorfordon.
    398. KF 13 juni 1941 om ändrad lydelse av 21 § 1 mom. och 28 § motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936.
    399. KF 13 juni 1941 om ändrad lydelse av 19 och 21 §§ vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936.
    400. Lag 13 juni 1941 om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 31 maj 1934 om blodundersökning i brottmål.
    401. KF 13 juni 1941 om ändrad lydelse av första stycket förordn. d. 22 juni 1939 med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldigheten för förare av motorfordon, motorredskap och traktortåg, som tillhöra eller nyttjas av staten.
    402. Lag 13 juni 1941 om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m. m.
    416. KF 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt.
    417. KF 6 juni 1941 ang. införande av förordn. om arvsskatt och gåvoskatt.
    418. Lag 6 juni 1941 om ändrad lydelse av 1 § förordn. d. 16 juni 1875 ang. särskilda protokoll över lagfarter, inteckningar och andra ärenden.
    419. KF 6 juni 1941 om ändring i vissa delar av förordn. d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    420. Lag 20 juni 1941 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt.
    421. Lag 20 juni 1941 om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    441. KK 13 juni 1941 ang. tillfälliga ändringar i fridlysningstiderna för vissa djurslag.
    444. KK 20 juni 1941 ang. beslutade ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen samt införande i tryckfrihetsförordningen av en ny paragraf, betecknad såsom § 6.
    445. Lag 20 juni 1941 med vissa bestämmelser om tryckta skrifter vid krig eller krigsfara.
    474. KF 20 juni 1941 ang. visst undantag från bestämmelserna om yrkesmässig automobiltrafik.
    509. Lag 20 juni 1941 om ändring i vissa delar av sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929.
    559. Lag 28 juni 1941 ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 17 juni 1938 om semester.
    560. Lag 28 juni 1941 om semester för viss militär tjänstgöringstid m. m.
    561. KK 28 juni 1941 med tillämpningsföreskrifter till lagen d. 28 juni 1941 om semester för viss militär tjänstgöringstid m. m.

 

    54—417004. Svensk Juristtidning 1941.

 

842 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    582. Utrymningslag 28 juni 1941.
    584. Lag 28 juni 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 31 mars 1938 om förfoganderätt för luftskyddets behov.
    588. K. M:ts utrymningskungörelse 28 juni 1941.
    599. KCirk. 20 juni 1941 ang. vissa uppgifter i lagfartsförteckningar.
    614. Lag 20 juni 1941 om ändring i vissa delar av vattenlagen.
    615. Lag 20 juni 1941 om tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenområden.
    616. Lag 20 juni 1941 om ändrad lydelse av 13 och 63 §§ stadsplanelagen d. 29 maj 1931.
    617. Lag 20 juni 1941 ang. ändrad lydelse av 5 kap. 8 a § lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad.
    618. Lag 20 juni 1941 ang. ändrad lydelse av 19 kap. 1 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet.
    660. Lag 19 juli 1941 om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter m. m.
    670. KK 19 juli 1941 ang. straff i vissa fall för olovligt förvärv av ransonerad vara, m. m.
    677. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda regeringsform.
    678. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda riksdagsordning.
    679. K. M:ts och Riksens Ständers fastställda tryckfrihetsförordning.
    682. KK 28 juni 1941 ang. rikets indelning i landsfiskalsdistrikt.
    715. KK 30 aug. 1941 om ändrad lydelse av § 23 stadgan d. 20 juni 1935 ang. juridiska examina.
    717. KK 30 aug. 1941 om tillämpning i förhållande till Danmark av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    727. KK 30 aug. 1941 om ändring i vissa delar av förnyade instruktionen d. 24 maj 1918 för stadsfiskalerna.
    728. KF 30 aug. 1941 om ändring i vissa delar av förordn. d. 12 juli 1878 ang. ersättning till förrättningsmän för utmätning i enskilda mål samt till stämningsmän m. m.
    729. KK 30 aug. 1941 om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. instr. d. 24 april 1936 för landsfogdarna.
    730. KK 30 aug. 1941 om ändring i vissa delar av instr. d. 14 dec. 1917 för landsfiskalerna.
    731. KK 30 aug. 1941 om landsfiskalsassistenter samt övriga tjänstebiträden åt landsfiskalerna.
    732. KK 30 aug. 1941 ang. ändrad lydelse av 1 § 1 mom. polisreglementet för riket d. 26 sept. 1925.
    733. KK 30 aug. 1941 med särskilda föreskrifter ang. polisväsendets organisation i vissa städer.
    734. KK 30 aug. 1941 om ändring i vissa delar av kung. d. 24 nov. 1932 ang. vissa ersättningar åt befattningshavare vid polis- och åklagarväsendet m. m.
    735. KK 30 aug. 1941 om indragning till statsverket av landsfiskalsboställen m. m.
    736. KF 30 aug. 1941 om ändrad lydelse av 12 § restindrivningsförordningen d. 13 nov. 1931.
    737. KK 30 aug. 1941 ang. redovisning till statsverket av vissa till landsfiskal utgående ersättningar.

S. E.