Juridiska professurer i Finland. Vid Helsingfors universitets juridiska fakultet äro inrättade 16 ordinarie juridiska professurer, av vilka 13 äro finsk- och 3 svenskspråkiga, ävensom 1 extra ordinarie finsk professur. Dessa professurer omfatta följande ämnen.
    Romersk rätt, internationell privaträtt och juridisk encyklopedi. Professuren innehaves sedan 1940 av jur. dr Aatos Alanen, f. 1894.
    Civilrätten, som omfattar privaträttens allmänna läror, obligations och sakrätten, familje- och arvsrätten, är företrädd av 2 finsk- och 1 svenskspråkig professur. De två förstnämnda innehavas av jur. utr. dr T. M. Kivimäki, f. 1886, utnämnd 1931 (för närvarande Finlands minister i Berlin), och jur. utr. dr Ilmari Caselius, f. 1893, utnämnd 1936. Den svenskspråkiga professuren innehas sedan 1940 av jur. dr Erik af Hällström, f. 1897.
    Till professuren i handelsrätt ha hänförts läran om leverans, kommission och agentur, om bolag, växel och check, illojal konkurrens, om varumärken, firma och prokura, samt försäkringsrätten och sjörätten. Innehavare av professuren är sedan 1924 jur. utr. dr Lauri Cederberg.
    Ekonomisk rätt omfattar jordbruks-, agrar- och kolonisationslagstiftningen, vattenrätten, skogslagstiftningen, den immateriella äganderätten, näringsrätten, banklagstiftningen, socialrätt och arbetarskydd, tullagstiftningen. Av de två professurerna innehaves den ena sedan 1929 av jur. utr. dr Kyösti Haataja, f. 1881, och den andra av jur. dr Arvo Sipilä, f. 1898, utnämnd 1941.
    Straff- och processrätt är området för en svenskspråkig professur, som innehaves av jur. utr. dr, förutv. justitierådet Otto Hjalmar Granfelt, f. 1874, utnämnd 1909 till professor i processrätt.
    Straffrätten företrädes av två professurer, till vilka jur. utr. dr Bruno A. Salmiala, f. 1890, utnämndes 1927, och jur. utr. dr Brynolf Honkasalo, f. 1889, utnämndes 1936.
    Processrätten är ämnet för en professur, som innehaves av jur. utr.dr Bertil Sjöström, f. 1879, utnämnd 1925. Han bekläder posten som fakultetens dekanus.
    Statsrätt. Professuren innehaves sedan 1933 av jur. utr. dr KaarloKaira, f. 1886, fakultetens prodekanus.
    Förvaltningsrätten har sig tilldelad 2 professurer, av vilka den ena sedan 1935 innehafts av jur. dr Tapio Tarjanne, f. 1901 (stupad d. 27 aug. 1941, se nedan s. 880), och den andra innehaves av jur. dr Veli Merikoski,f. 1905, utnämnd 1941.
    Professuren i mellan folklig rätt är vakant.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 865    En svenskspråkig professur i offentlig rätt har nyligen inrättats. Den omfattar stats-, förvaltnings- och mellanfolklig rätt samt innehaves av jur. utr. dr Sigurd R Björksten, f. 1897, utnämnd 1931 till professor i statsrätt.
    I rättshistoria finnes en extra ordinarie professur »på stat upptagen» (d. v. s. icke personell). Den innehaves sedan 1939 av jur. utr. dr Ragnar Hemmer, f. 1891.
    Vid Åbo akademis statsvetenskapliga fakultet finnas 2 juridiska professurer.
    Professuren i privaträtt med allmän rättslära omfattar samma läroområden som civil- och handelsrätten vid Helsingfors universitet, varvid dock familje- och arvsrätten intar en mindre viktig plats, ävensom delar av närings- och socialrätten.
    Professuren i statsrätt och folkrätt har samma gränser som den svenskspråkiga professuren i offentlig rätt vid Helsingfors universitet.
    Dessa båda professurer skötas för närvarande på förordnande.
    Tekniska högskolan i Helsingfors har en professur i ekonomisk rätt. Den innehaves av jur. utr. dr V. K. Noponen, f. 1896, utnämnd 1932.
    De tre handelshögskolorna ha var sin professur i handelsrätt. Vid den finska handelshögskolan, Kauppakorkeakoulu, innehas tjänsten av jur. utr. dr Kalle Kauppi, f. 1892, utnämnd 1929, vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors av jur. dr Gunnar Palmgren, f. 1908, utnämnd1940, medan motsvarande professur vid den till Åbo akademi anslutna handelshögskolan i Åbo skötes på förordnande.

E. af H.