Tysk lag om medverkan av allmän åklagare i tvistemål och om resning. Genom lag d. 15 juli 1941 har allmän åklagare bemyndigats att inskrida i tvistemål, som äro anhängiga vid allmän domstol, för att tillse att tillbörligt beaktande skänkes åt omständigheter som äro betydelsefulla från folkgemenskapens synpunkt. För detta ändamål kan allmänne åklagaren deltaga i förhandlingarna samt åberopa fakta och förebringa bevis ävensom avgiva utlåtande huru målet bör avdömas.
    Högste allmänne åklagaren bemyndigas vidare genom lagen att ansöka om återupptagande av tvistemål, som avgjorts av allmän domstol genom lagakraftägande dom. Förutsättning för sådan resning är, att det råder allvarliga tvivel huruvida avgörandet, av rättsfråga eller sakfråga, är riktigt och att åklagaren finner ny handläggning och prövning erforderlig på grund av domens särskilda betydelse för folkgemenskapen. Resningsansökningen skall göras inom ett år från det att domen vann laga kraft. Den prövas av riksrättens stora senat för civilmål, vilken också bestämmer om målet skall återupptagas av den domstol som förut slutligt dömt däri eller av annan domstol i samma instans eller av en senat i riksrätten. Den domstol, vid vilken målet återupptages, är bunden av riksrättens bedömande såväl i rättsfråga som i sakfråga.

I. S.