Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1940 ha bl. a. följande föredrag hållits: d. 5 mars prof. Åke Holmbäck »Ändringar i förmynderskapslagstiftningen», d. 19 april hovrättsrådet Gösta Walin »Den nya grundvattenlagstiftningen», d. 5 nov. prof. Nils Stjernberg »Till frågan om statsvetenskapens förmåga att bidraga till ett djupare förstående av samtida statliga skeenden» samt d. 2 dec. prof. Åke Holmbäck »Lag och balk». Under vårterminen 1941 hava bl. a. följande föredrag hållits: d. 27 febr. adv. Holger Wiklund »Om god advokatsed», d. 13 mars nuvarande prof. Ivar Agge »Mened som lagstiftningsproblem» samt d. 26 mars expeditionschefen Carl Romberg »Hur en lag kommer till». Dessutom medverkade föreningen vid anordnandet av juristveckan i Stockholm och Uppsala d. 24 — 29 april (se SvJT 1941 s. 769).
    Föreningens styrelse utgjordes under år 1940 av prof. Åke Holmbäck ordf., jur. o. fil. kand. Knut Rodhe, v. ordf., jur. o. fil. kand. Svante Bergström, sekr., jur. stud. Fredrik Wahlund, bibl. och v. sekr., amanuensen Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. kand. Erik Skiöld, litteraturföreståndare, jur. stud. Fredrik Lettström, klubbmästare, samt jur. o. fil. kand. Bo Broman, jur. stud. Härje Stenberg, jur. stud. Åke Bohman och jur. stud. Kerstin Tillander. Under vårterminen 1941 voro ordf., v. ordf. skattmästare, litteraturföreståndare och klubbmästare desamma, jur. kand. Fredrik Wahlund sekr., jur. stud. Inge Lekman bibl. och v. sekr., jur. stud. Bengt Holmgren v. bibl. samt övriga styrelseledamöter Broman, Bohman, jur. kand. Kerstin Tillander, jur. kand. Jan Hellner och jur. stud. Erik Anners. Föreningen har för närvarande omkring 350 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1940 anordnat följande föredrag: d. 20 febr. »Skyldspørgsmaalet i Skilsmissesager» av prof. O. A. Borum, Köpenhamn, d. 5 april »Blodalkoholprovet i svensk rättsmedicinsk praxis» av prof. Einar Sjövall, d. 16 okt. »1940 års förslag till ny lagstiftning om förmögenhetsbrott» av prof. Ragnar Bergendal samt d. 4 dec. »Rättspsykiatrien i stöpsleven» av överläkaren Torsten Sondén. Under vårterminen 1941 förekom följande: 21 febr. föredrag av bankombudsmannen Axel Åström »Om ond tro hos aktiebolag», 10 mars av advokaten Gunnar Bom-

 

880 NOTISER.gren »Om Sveriges Advokatsamfund och dess verksamhet», 22 april (tillsammans med Malmö—Lunds juristförening) av prof. Henry Ussing om» Lovgivningsproblemer vedrørende Erstatning af og tvungen Forsikring mod Skade ved Automobilkørsel» och 3 maj en fingerad rättegång vid Danmarks Højesteret, varvid højesteretsdommer Vilhelm Topsøe-Jensen fungerade som ordförande (se SvJT 1941 s. 776).
    Styrelsen har under 1940 haft följande sammansättning: prof. Karl Olivecrona, ordf., jur. kand. Micha Markendag, v. ordf., jur. stud. Dan Haagen, sekr., jur. stud. Håkan Strömberg, bitr. sekr., jur. stud. Lorentz Vogel, skattmästare, jur. kand. Gustaf Hoff, klubbmästare, jur. stud. Björn Zethræus, litteraturförman, samt fil. kand. Nils Hård af Segerstad och jur. stud. Nils Allan Svensson. Under vårterminen 1941 har styrelsen haft följande sammansättning: prof. Ivar W. Sjögren, ordf., jur. kand. Micha Markendag, v. ordf., jur. studerandena Håkan Strömberg, sekr., Nils Allan Svensson, bitr. sekr., och Lorentz Vogel, skattmästare, fil. kand. Nils Hård af Segerstad, klubbmästare, jur. stud. Björn Zethræus, litteraturförman, samt fil. och pol. mag. Gustaf Petrén och jur. stud. Clas Ekstrand. — Föreningen har för närvarande omkring 300 medlemmar.