Svenska kriminalistföreningen håller gemensamt sammanträde med Psykiatriska föreningen i Stockholm d. 24 okt. 1941 för överläggning om »Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar».

 

    Cosmus Meyer †. Den danske Højesterets tidligere Præsident Cosmus Meyer døde i København d. 25 Marts 1941. Cosmus Meyer var født d. 28. Oktober 1866 som Søn af Overretsassessor Vilh. Meyer. Han blev cand. juris i 1890 og virkede først som Sagførerfuldmægtig og fra 1896 som Auditør i Hæren. I 1905 blev han udnævnt til Assessor i Københavns Kriminal- og Politiret og i 1915 til Assessor i Københavns Overret (svarende til den nuværende Østre Landsret). I 1918 blev han Højesteretsdommer og fra 1928 til 1936 — da han fyldte 70 Aar og saaledes faldt for Aldersgrænsen — var han Højesterets Præsident. Cosmus Meyer var kendt som en meget kyndig Jurist med et saare sundt Judicium; han var i Besiddelse af en urokkelig Ro og Sindsligevægt og ledede Retten med værdig Myndighed.

V. H.

 

    Tapio Tarjanne †. Karelska näset omkom d. 27 aug. 1941 vid en minexplosion professorn i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, majoren Johannes Tapio Tarjanne. Han var född i Tavastehus 1901, blev student 1919, avlade högre rätts- och juriskand. ex. 1923, erhöll vicehäradshövdingetitel 1926 och disputerade för jurislicentiatgrad 1929 medelst en finskspråkig avhandling rörande saklegitimation. Följande år blev Tarjanne docent vid universitetet. I februari 1936 tillträdde han professuren i förvaltningsrätt. Såsom innehavare av denna lärostol har Tarjanne föreläst på finska över bl. a. Finlands skatterätt, vilka föreläsningar av honom även utgivits i tryck.
    Professor Tarjanne innehade under olika perioder förtroendeuppdrag inom såväl juridiska som andra organisationer. Sålunda tillhörde han styrelsen för

 

DÖDSFALL. 881den finska juristföreningen Suomalainen lakimiesten yhdistys. Under vinterkriget tjänstgjorde Tarjanne som chef för högkvarterets administrativa avdelning. I professor Tarjanne har Finland förlorat en av sina mest framstående unga jurister.

O. Hj. G.