Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 19 juli 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat kanslirådet i justitiedepartementet Hjalmar Nyman, ordförande, att jämte bland andra assessorn vid Stockholms rådhusrätt Åke Nordwall, tillika sekreterare, verkställa av riksdagen begärd förnyad utredning av frågan huruvida och i vad mån deltagandet i kommunala val må kunna underlättas på liknande sätt som beträffande andrakammarvalen.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har
    20 juni 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat häradshövdingen Nils Wihlborg såsom utredningsman för utredning rörande utvidgad vanhävdslagstiftning m. m. samt 27 aug. 1941 tillkallat fem sakkunniga att deltaga i överläggningar med utredningsmannen;
    28 juni 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., uppdragit åt häradshövding Wihlborg att verkställa utredning jämväl rörande lagstiftning till reglering av vissa arrenden samt 4 aug. 1941 förordnat fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Ingvar Bladh att vara sekreterare vid utredningen och 4 sept. 1941 tillkallat fem sakkunniga att deltaga i överläggningar med utredningsmannen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 20 juni 1941 förordnat assessorn i Svea hovrätt Harry Ivrell att fr. o. m. 25 juni 1941 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 juni 1941 förordnat adjungerade ledamöterna i Svea hovrätt Gunnar Fredriksson och Ivar Weidenhaijn att fr. o. m. 1 juli 1941 vara assessorer i samma hovrätt;
    19 juli 1941 till vice ordförande å division i Svea hovrätt för tiden 25 juli 1941—31 dec. 1943 förordnat hovrättsrådet i nämnda hovrätt Bengt Scherdin;
    31 juli 1941 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Curt Bergström;
    12 sept. 1941 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Carl-Axel Durling fr. o. m. 1 okt. 1941 samt revisionssekreteraren Sten Björklund fr. o. m. 12 okt. 1941.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har 19 juli 1941 till krigshovrättsråd utnämnt assessorn i Svea hovrätt Gunnar Aquilon.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 20 juni 1941 till ledamot i vattenöverdomstolen för tiden 1 juli 1941—30 juni 1944 förordnat kammarrådet Tom Wohlin.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    28 juni 1941 beviljat vattenrättsdomaren vid Söderbygdens vattendomstol greve Hugo Hamilton avsked från vattenrättsdomarämbetet med utgången av juli 1941;
    4 juli 1941 medgivit att biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd vid Österbygdens vattendomstol för tiden 14 juli—16 aug 1941;
    12 sept. 1941 till vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol fr. o.m. 1 okt. 1941 transporterat vattenrättsdomaren vid Västerbygdens vattendomstol Anton Thelin.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    4 juli 1941 förordnat att antalet nämndemän i Listers tingslag skall ökas från 16 till 18;
    19 juli 1941 till häradshövdingar fr. o. m. 1 okt. 1941 utnämnt i Stockholms läns västra domsaga revisionssekreteraren Johan Hagander och i Norra Asbo domsaga revisionssekreteraren Arthur Ramfors;

 

884 PERSONALNOTISER.    8 aug. 1941 anbefallt Svea hovrätt att efter hörande av vederbörande tingslagsbor, häradsrätter och domhavande ävensom länsstyrelsen i Gotlands län, till K. M:t inkomma med utredning jämte utlåtande huruvida vid uppkommande ledighet å häradshövdingämbetet i Gotlands södra domsaga nämnda domsaga må kunna förenas med Gotlands norra domsaga.