Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 maj 1941 beviljat borgmästaren i Norrköping Gustaf Adolf Björkman avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 17 juni 1941 († 13 sept. 1941 se ovan);
    28 juni 1941 anbefallt länsstyrelsen i Norrbottens län att verkställa utredning ang. Piteå stads förenande i judiciellt avseende med Piteå domsaga;
    4 juli 1941 beviljat ytterligare anstånd till 1 juli 1942 med återbesättande av magistrats- och brottmålsrådmanstjänsten i Halmstad, med föreläggande för vederbörande att i god tid dessförinnan till K. M:t inkomma med det förslag, vartill verkställd utredning ang. tjänstens utbytande mot en assessorstjänst kunde giva anledning;
    12 sept. 1941 till borgmästare i Malmö fr. o. m. 1 okt. 1941 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Thomas Munck af Rosenschöld;
    19 sept. 1941 beviljat borgmästaren i Strömstad Magnus Blidberg avsked med utgången av dec. 1941.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 13 juni 1941 till krigsdomare för tiden 1 juli—31 dec. 1941 förordnat
    i regementskrigsrätten vid Stockholms luftvärnsregemente rådmannen i Stockholm Halvar Lech;
    i regementskrigsrätten vid 10. flygflottiljen rådmannen i Malmö Olof Wickman;
    i regementskrigsrätten vid Skaraborgs flygflottilj häradshövdingen i Sunnervikens domsaga Thorsten Gislander; samt
    i regementskrigsrätten vid Göta flygflottilj rådmannen i Göteborg Torsten Gedda.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 20 juni 1941 till förste stadsfiskal i Stockholm fr. o. m. 1 juli 1941 utnämnt sekreteraren i överståthållarämbetets avdelning för polisärenden Martin Lundqvist.

 

    Professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Stockholms högskola. Högskolans styrelse har 20 juni 1941 till innehavare av professuren utnämnt doc. Ivar Agge (se ovan s. 872). Utnämningen har av K. M:t fastställts 30 aug. 1941.
    Prof. Agge är född 29 sept. 1903, avlade jur. kand. ex. vid Stockholms högskola 28 maj 1926 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring i Stockholms läns västra domsaga samt förvaltade borgmästarämbetet i Mariefred vid olika tillfällen under åren 1930—34. Han avlade jur. lic. ex. vid högskolan 28 nov. 1932 och disputerade för jur. doktorsgrad 8 dec. sistnämnda år över en avhandling med titeln »Bidrag till läran om civildomens rättskraft». Han förordnades 17 dec. 1932 till docent i processrätt vid Stockholms högskola, 9 okt. 1934 till docent i samma ämne vid Uppsala universitet samt 27 april 1938 åter vid högskolan. Han har innehaft lärarförordnanden vid högskolan, dels i rättshistoria och dels i processrätt, samt under tiden fr. o. m. v. t. 1934 t. o. m. v. t. 1938 vid Uppsala universitet uppehållit den med professuren i processrätt förenade undervisnings- och examinationsskyldigheten. Sedan 1 sept. 1940 har han uppehållit den professur till vars innehavare han nu utnämnts. Agge har dessutom innehaft anställning som amanuens vid Stockholms högskolas juridiska bibliotek under åren 1928—34 samt varit speciallärare i rättslära vid Tekniska högskolans fackavdelning för lantmäteri sedan år 1934 ävensom varit lärare i rättskunskap vid kungl. postverkets undervisningsanstalt sedan år 1938. Han har varit ledamot av 1937 års lösdriverilagstiftningskommitté, är förordnad som sakkunnig i strafflagbered-

 

PERSONALNOTISER. 885ningen beträffande utredningen om åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar och är sedan 1939 ledamot av direktionen för legationsrådet Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning.
    Prof. Agge har förutom ovannämnda doktorsavhandling av trycket utgivit: Studier över det straffrättsliga reaktionssystemet. I. (1939) och Bidrag till läran om förfalskningsbrotten, företrädesvis enligt gällande svensk rätt (1941) samt ett antal uppsatser, särskilt av straffprocessuellt och straffrättsligt innehåll, i SvJT, Tidskrift, utg. av Juridiska Föreningen i Finland, och Förvaltningsrättslig Tidskrift samt i ett flertal festskrifter ävensom recensioner och redogörelser i in- och utländska tidskrifter och uppslagsböcker.