OLUF H. KRABBE. Borgerlig Straffelov af 15. April 1930. Udg. med kommentarer under Medvirkning af CARL RASTING. 3. Udg. København. Gad. 1941. 719 s. Kr. 25.00.

 

    Professor KRABBES välkända arbete som tidigare anmälts i SvJT (1931 s. 518) har utkommit i en tredje, ytterligare utvidgad upplaga, bl. a. föranledd av de ganska omfattande ändringar som gjorts i den danska strafflagen år 1939. Arbetet giver i sitt nuvarande skick icke blott en utmärkt kunskap i positiv dansk straffrätt utan även historiska och allmänna synpunkter av stort intresse. Särskilt gäller det sist sagda om den övertygande och fängslande inledningen, som i själva verket utgör en avhandling om de kriminalpolitiska och straffteoretiska huvudproblemen och som knappast äger någon motsvarighet i modern nordisk litteratur.

I. A.

 

 

O. Hj. GRANFELT. Grundkurs i allmän straffrätt. Föreläsningar. Helsingfors 1941. Söderström. 88 s. Kr. 6.00.

 

    Arbetet återger förf:ns föreläsningar läsåren 1938—41 över straffrättens allmänna läror och har publicerats till de studerandes bruk. För läsare i Sverige har det sitt intresse såsom en lättillgänglig uppslagsbok vid jämförelser mellan den svenska och den nu gällande finska allmänna straffrätten. Avvikelserna innebära i flera fall påminnelser om reformtankar som varit uppe även i Sverige men här ännu så länge stannat på övervägandets stadium. Exempel härpå utgör den befogenhet som 1940 års lag om unga förbrytare ger åklagare att eftergiva åtal och domstol att avstå från att döma till straff. I andra fall kvarstå i Finland institutioner, som vi kommit ifrån. t. ex. förlust av medborgerligt förtroende och de särskilda ovärdighetspåföljderna. I fråga om dagsbotssystemet var Finland pionjärlandet i Norden; lagen härom antogs redan 1921. I sin helhet vittnar framställningen om hur reformarbetet inom straffrätten i stort sett följer samma linjer i de båda länder som en gång hade 1734 års lag gemensam.

Kjs.

 

    59—417004. Svensk Juristtidning 1941.