922 LITTERATURNOTISER.E. G. FLENSBURG. Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok. Femte uppl. i väsentliga delar tillökad och omarbetad av ERIK WILHELMSSON och ATLE ERIKSSON.Sthm 1941. Vetenskapliga och litterära verk. 1418 s. Inb. kr. 42.50.

 

    Närmast föregående upplaga av rådman FLENSBURGS kända och uppskattade handbok utkom 1932. De många och viktiga lagändringar, som ägt rum sedan dess, ha föranlett omarbetning av stora partier av arbetet. Även i andra delar har verket överarbetats, varvid nyare rättspraxis beaktats. Formulärsamlingen har väsentligt utökats.

I. S.

 

 

ALARIK LUNDBERG. Handledning för exekutorer och stämningsmän. Stockholm 1941. A. B. Realtryck. 224 s. Kr. 6.00.

 

    Såsom titeln antyder har syftet med det föreliggande arbetet varit att söka åstadkomma en handbok till tjänst för utmätningsmän och andra personer, som hava att i lägsta instans taga befattning med utsökningsmål. Med hänsyn härtill har författaren vid sin framställning av gällande utsökningsrätt ansett sig sakna anledning att ingå på reglerna om försäljning av utmätt fast egendom. Däremot har en ingående redogörelse lämnats för gällande regler om indrivning av allmänna medel jämte därtill hörande bokförings- och redovisningsbestämmelser. Vad som emellertid i främsta rummet skiljer arbetet från tidigare arbeten angående utsökningslagen är att författaren, på grundval av den erfarenhet han förvärvat under mångårig tjänstgöring vid förste stadsfogdens expedition i Stockholm samt såsom chef för uppbördsavdelningen vid överståthållarämbetet för skatteärenden, till behandling upptagit en mängd av de praktiska spörsmål, som möta utmätningsmannen i hans dagliga gärning. Vidare har i stor utsträckning redogörelse lämnats för de civilrättsliga bestämmelser, som kunna bliva aktuella vid exekutionen. Så har exempelvis i det kapitel, som handlar om hinder för utmätning, influtit en överskådlig sammanfattning av reglerna om makars gäld. Framställningen är genomgående klar och redig, även om den på ett par punkter på grund av alltför koncentrerad form möjligen kan giva anledning till missförstånd.
    Arbetet har säkerligen en uppgift att fylla vid sidan av övriga arbeten inom utsökningsrätten. Särskilt synes den på grund av de många praktiska anvisningarna vara ägnad att bidraga till att skapa en enhetlig praxis inom de olika utmätningsdistrikten.

Sten Waller.

 

 

Kommunal författningshandbok, upptagande författningar rörande kommunalstyrelsen, vilka utkommit från trycket till och med 1940 års utgång. Utgiven enligt beslut av Stockholms stadskollegium. Sthm 1941. Norstedt. 1189 s. Inb. kr. 25.00.

 

    Utgivaren, f. d. finansborgarrådet i Stockholm HALVAR G. F. SUNDBERG, har i förordet till föreliggande edition, Kommunal författningshandbok, framhållit, att det visat sig föreligga ett behov av en författningshandbok, i vilken kommunalmännen och de kommunala tjänstemännen skulle kunna återfinna samtliga kommunalstyrelsen rörande författningar av någon betydenhet i deras gällande lydelse. Säkerligen ansluter sig varje aktiv kommunalman till denna uppfattning och hälsar därför med stor tillfredsställelse verkets tillkomst. Utgivaren har gjort sig väl förtjänt av kommunalmännens tacksamhet.

 

LITTERATURNOTISER. 923    Av särskilt stort praktiskt värde äro de i det kronologiska registret upptagna hänvisningarna vid sådana kungörelser, cirkulär och cirkulärskrivelser, vilka icke finnas intagna i SKARSTEDTS Sveriges rikes lag eller SFS. Det hade varit önskvärt, att åtminstone de viktigare av dessa kungörelser, cirkulär och cirkulärskrivelser kunnat intagas i själva handboken, men å andra sidan måste givetvis utrymmesskäl härutinnan vara avgörande. Det är uppenbart, att vid urvalet av författningar för en sådan handbok som den föreliggande tveksamhet ofta kunnat uppkomma, huruvida en viss författning lämpligen bort intagas i handboken eller icke. På denna punkt kunna naturligen alltid delade meningar finnas. Det kan sålunda för att nämna ett par detaljer ifrågasättas, om icke en sådan författning som instruktionen för pensionsnämnderna av d. 13 mars 1937 bort med lika stort berättigande som lagen om folkpensionering upptagits i det kronologiska registret. Eller om icke kungörelsen d. 5 nov. 1937 angående inbetalning av landstingens och kommunernas andelar i tilläggspensioner enligt lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering m. m. lämpligen bort omnämnas i berörda register. Å andra sidan kan väl någon tveksamhet råda om det praktiska värdet för den aktive kommunalmannen såsom sådan att upptaga utrymmet i handbokens kronologiska register med kungörelsen d. 21 juli 1937 angående märkning av kärl, vari surströmming saluföres m. m.
    Vid de allmänna kommunallagarna med därtill hörande författningar i handbokens allmänna del hänvisas i tämligen stor utsträckning till anslutande rättsfall och likaså förekommer, om ock i synnerligen sparsam omfattning, hänvisningar till litteratur. I bihanget däremot är rättsfallshänvisningen ytterst knapphändig och litteraturhänvisningen obefintlig. För den aktive kommunalmannen skulle det varit av ovärderlig betydelse, om hänvisningarna såväl till rättsfall som till litteratur varit så rikliga som möjligt. Handbokens praktiska användbarhet skulle därigenom hava ökat högst väsentligt och gjort editionen ännu mera värdefull. Kompletteringen borde i en kommande upplaga kunna verkställas utan någon större ökning av handbokens omfång.
    Det är att hoppas, att denna nu föreliggande första upplagan av handboken skall följas av nya till gagn och hjälp för kommunalmännen och de kommunala tjänstemännen.

Paul Grante.