Festskrift till professor skytteanus AXEL BRUSEWITZ. Utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Uppsala & Sthm 1941. Almqvist & Wiksell. 506 s. Kr. 10.00.

 

    Denna ståtliga festskrift innehåller 24 artiklar, ordnade i följande grupper: Ur Sveriges politiska historia, författnings- och förvaltningsproblem i Sverige, författningsliv och politiska idéer i de nordiska länderna, främmande länders statsskick samt press och propaganda. Bland författarna märkas de flesta mera kända bland statskunskapens målsmän här i landet.

I. S.

 

    Statsmakterna och folkhushållningen. D. 17 nov. 1939 uppdrog K. M:t åt rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap att halvårsvis offentliggöra sammanfattande redogörelser beträffande de under rådande krisläge vidtagna statsåtgärderna på folkhushållningens område ävensom beträffande försörjningsläget och dess förändringar under särskilda tids-

 

924 LITTERATURNOTISER.perioder. Av trycket ha nu utkommit redogörelser omfattande tiden augusti 1939— juni 1940 (SOU 1941:18). Redogörelserna avse i huvudsak vidtagna kristidsåtgärder och deras innebörd samt innehålla vidare referat av utfärdade författningar m. m. Till redogörelserna ha fogats bilagor, innehållande förteckningar över författningar samt de centrala kristidsmyndigheternas ledande personal och högre befattningshavare.

S. E