Tidsskrift for Rettsvitenskap (h. 1—3): »Om privatbrevs rettsbeskyttelse» av høyesterettsadvokat EILIF MOE (s. 1—61), »Om besiddelse og tilhøret» av cand. jur. BJARNE FRANDSEN(s. 62—67) och prof. VINDING KRUSE (s. 348—351), »Viljens frihet, strafferetten og straffedommerutdannelsen» av universitetsstipendiat JOHS. ANDENÆS (s. 68—76), »Straffutmåling» av direktør HARTVIG NISSEN (s. 77—86), »Det offentliges erstatningskrav overfor skadevoldende tredjemann for lønns- og vikarutgifter under tjenestemenns sjukdom» av sekretær HENRY ØSTLID (s. 87—105), »Rett og rettstenkning» av prof. FREDE CASTBERG (s. 121—134), »Bevisbedømmelse — bevisbyrde» av landsdommer H. H. HOLM (s. 135—176), »Konkurrerende skadeårsaker» av universitetsstipendiat JOHS. ANDENÆS (s. 241—298),»Angrep og synspunkter i erstatningsretten» av prof. KRISTEN ANDERSEN (s. 299—333).

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet (h. 2—4): »Ungdomsfængslet» av Fængselsinspektør CAI JENSEN (s. 87—108), »Den svenska lagstiftningen om ungdomsfängelse» av överdirektör HARDY GÖRANSSON (s. 157—187), »Straffens problem» av byråchef KRISTIAN HANSSON (s. 188—199), »Ungdomskriminaliteten i Sverige» av förste aktuarien SVERKER GROTH (s. 231—247), »Ildspåsettelse og brandefterforskning» av riksadvokat HAAKON SUND (s. 248—259), »De retslige Observationer paa Sindssygehospitalet i Nykøbing, Sjælland» av Afdelingslæge JØRGEN RAVN (s. 260—269), »Moderne skandinavisk Strafferetsvidenskab» av Fuldmægtig i Justitsministeriet P. M. SACHS (s. 270—300).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (h. 21—45): »Sindssyges Testationshabilitet» av cand. jur. BJARNE FRANDSEN (s. 179—189), »Loven om Husdyrvoldgift» av Herredsdommer OTTO HARPØTH (s. 193—205) och Birkedommer H. ANKER (s. 232— 235), »Nogle Bemærkninger om Loven om Laanegrænser» av Landsdommer HELGE HOFF (s. 215—222), »Arvelovsudkastet» av Overretssagfører KNUD JARNER (s. 225—231), »Om Tilbageholdelse i Løn til Fyldestgørelse af Skattekrav» av Politifuldmægtig U. SCHLICHTKRULL (s. 241—252), »Nogle Bemærkninger om uskiftet Bo ifølge Arvelovskommissionens Udkast» av Landsretssagfører CARL TORKILD-HANSEN (s. 252—256), »Part eller Vidne» av Statsadvokat V. THOMSEN (s. 256) och Sekretær ARNE KOFOED (s. 299—300), »Nogle Bemærkninger om Patentlovens § 1 No. 4 og Patenter paa Fremgangsmaader til Fremstilling af Lægemidler» av Højesteretssagfører POUL JACOBSEN (s. 257—266), »Børns Erstatningspligt» av Højesteretssagfører HENRIK BACHE (s. 266—272), Højesteretssagfører C. L. DAVID (s. 310—312) och Landsretssagfører K. BRUUN ANDERSEN (s. 312), »Det landboretlige Afsnit af Arvelovsudkastet» av

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 925Sagfører M. HESSELBJERG (s. 273—299), »Endnu lidt om Klientkonto» av Overretssagfører KNUD JARNER (s. 301—304), »Slægtsnavnets Beskyttelse» av Sekretær N. J. ANDERSEN (s. 305—309).