Lagrådet har nedannämnda dagar år 1941 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Okt. 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 2, 4 och 5 förordningen d. 16 nov. 1863 ang. allmänt kyrkomöte m. m. Föredragande: kammarrådet Tom Wohlin. (Eckl.dep.)
    Okt. 15. Förslag till lag med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.(Just.dep.)
    Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst. Föredragande: hovrättsassessorn Herved af Trolle. (Just.dep.)
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 25 kap. 5 § strafflagen. Föredragande hovrättsrådet Nils Regner. (Just.dep.)
    Okt. 20. Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheter vid krig och krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Okt. 24. Förslag till lag om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 30 kap. 11 § rättegångsbalken samt lag om ändrad lydelse av 212 och 228 §§ utsökningslagen. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Okt. 27. Förslag till lag ang. användande i vissa fall av prästlönefond m. m. Föredragande: stiftssekreteraren T. Gynnerstedt. (Eckl.dep.)
    Okt. 29. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
    Nov. 3. Förslag till lag med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.)
    Nov. 12. Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. Föredragande: hovrättsrådet Nils Beckman och lagbyråchefen Ivar Strahl.(Just.dep.)

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 935    efter utlåtande av första lagutskottet:
    29 okt.: nr 315 med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 30 kap. 11 § rättegångsbalken m. m. (just.dep., utl. 45), bifallen med viss ändring;
    12 nov.: nr 307 med förslag till lag med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m. m. (just.dep., utl. 46), bifallen;
    nr 309 med förslag till lag om ändrad lydelse av 25 kap. 5 § strafflagen (just.dep., jfr SvJT 1941 s. 933 och 936, utl. 47), bifallen med viss ändring;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    12 nov.: nr 308 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation (just.dep., utl. 38), bifallen.

I. S.