Ur Svensk författningssamling.
    750. KK 19 sept. 1941 med bestämmelser ang. krigsrätt för vissa till luftvärnsartilleriet hörande förband.
    751. KBr 12 sept. 1941 till justitiekanslersämbetet ang. förbud att återbesätta vissa stadsfiskalsbefattningar.
    753. KK 12 sept. 1941 om statlig och statsunderstödd flyktingshjälp.
    754. KK 19 sept. 1941 ang. fortsatt förbud att befordra vissa tidningar med statliga trafikmedel.
    759. KK 19 sept. 1941 ang. anstånd med ikraftträdandet av lagen d. 3 sept. 1939 om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken.
    760. KK 19 sept. 1941 ang. anstånd med ikraftträdandet av lagen d. 3 sept. 1939 om ändrad lydelse av 3 § förordn. d. 15 okt. 1880, innefattande särskilda föreskrifter ang. lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs.
    761. KBr 12 sept. 1941 till länsstyrelsen i Stockholms län ang. staden Sigtunas förenande med landsfiskalsdistrikt m. m.
    765. KK 26 sept. 1941 ang. ändrad lydelse av § 39 militära bestraffningsförordningen d. 17 dec. 1915.
    770. KK 19 sept. 1941 om ändring i vissa delar av uppbördsreglementet d. 14 dec. 1917.
    771. KK 19 sept. 1941 om ändrad lydelse av § 3 mom. 2 och 3 kung. d. 13 nov. 1931 med föreskrifter ang. medelsförvaltningen i länen.
    774. Transumt av KBr 26 sept. 1941 till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän ang. staden Lysekils förenande med landsfiskalsdistrikt m. m.
    782. Transumt av KBr 3 okt. 1941 till länsstyrelsen i Örebro län ang. fastställande av arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Örebro m. m.
    792. KK 3 okt. 1941 ang. utvidgat beslag å ved, m. m.
    804. Transumt av KBr 24 okt. 1941 till hovrätten för Övre Norrland ang. förening av Arvidsjaurs tingslag och Arjeplogs tingslag till ett tingslag m. m.
    805. K K 24 okt. 1941 ang. ändrad lydelse av 1, 2 och 6 §§ kung. d. 18 okt. 1935 om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar.
    813. Lag 30 okt. 1941 om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 30 kap. 11 § rättegångsbalken.
    814. Lag 30 okt. 1941 om ändrad lydelse av 212 och 228 §§ utsökningslagen.
    838. Lag 14 nov. 1941 om ändrad lydelse av 25 kap. 5 § strafflagen.
    839. Lag 14 nov. 1941 om förhöjt dyrtidstillägg å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag.
    844. KK 17 okt. 1941 om förprövning rörande åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m.
    848. KK 17 okt. 1941 om val av vattenrättsnämndeman för stad.
    849. KK 17 okt. 1941 om ändrad lydelse av 3 § stadgan d. 9 dec. 1932 ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.
    850. KK 17 okt. 1941 om översändande till lantbruksstyrelsen av utslag i vissa vattenmål.

S. E.