De juridiska fakulteterna om rättegångsreformen. Juridiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund samt stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola hava hos K. M:t gjort följande av varje fakultets dekanus undertecknade framställning i anledning av det av processlagberedningen framlagda förslaget till ny rättegångsbalk.
    Fakulteterna finna det ur allmänna rättsvårdssynpunkter synnerligen angeläget, att den nu sedan så länge aktuella frågan om reform av rikets rättegångsväsende snarast vinner sin lösning. På processens område befinner sig vårt land på en efterbliven ståndpunkt i förhållande till särskilt våra norska och danska grannländer. Vår gamla rättegångsordning lider av väsentliga, allmänt kända brister och motsvarar icke de krav man kan och bör ställa på rättskipningen i ett samhälle på den kulturella nivå, som vårt land numera uppnått. Enligt fakulteternas mening skulle man genom ett antagande i huvudsak av processlagberedningens förslag verksamt bidraga till botande av dessa brister samt överhuvud taget förskaffa vårt land en tidsenlig och effektiv processordning.

 

942 DE JURIDISKA FAKULTETERNA OM RÄTTEGÅNGSREFORMEN.    Vidare vilja fakulteterna framhålla, att den förevarande reformfrågans svävande läge medför betydande olägenheter för den juridiska forskningen och för utbildningen av de unga juristerna. Tydligt är, att det vetenskapliga arbetet på den judiciella processrättens område måste förlamas av ovissheten om, huruvida nämnda rättsområde inom en nära framtid kommer att omgestaltas genom en ny lagstiftning eller ej. Vad angår undervisningen medför samma ovisshet betydande svårighet att avgöra på vilket lagmaterial de akademiska studierna skola inriktas. Å ena sidan kan man näppeligen av de studerande fordra djupgående kännedom om ett förslag, som ännu ej är gällande rätt, men å andra sidan är det tydligen föga lyckligt att de studerande få ägna sin huvudsakliga uppmärksamhet åt lagbestämmelser, vilka måhända äro upphävda, när de som nyexaminerade jurister komma ut i praktisk verksamhet. Även för den juridiska forskningen och utbildningen vore det sålunda lyckligt om den vilande reformfrågan utan uppskov kunde bringas till lösning.
    Med anledning av vad sålunda anförts få fakulteterna hemställa, att Eders K. M:t ville taga i övervägande att snarast möjligt förelägga riksdagen till antagande förslag till ny rättegångsbalk på grundval av processlagberedningens förslag.