Domsagonotariernas ekonomiska förmåner. Föreståndaren för Studentförmedlingen i Stockholm (avdelning av Stockholms stads arbetsförmedling) har nyligen verkställt en utredning rörande de ekonomiska förmåner, vilka tillkomma domsagonotarierna utöver de i domsagostadgan fastställda arvodena. På grundval av denna utredning har han på uppdrag av styrelsen för Sveriges Yngre Juristers Förening upprättat en promemoria, ur vilken några anteckningar här må göras.
    I promemorian erinras till en början om att arvodet utgör i domsagor inom Västerbottens och Norrbottens län samt Härjedalens domsaga för förste notarie 2,700 kr. och för andre notarie 2,000 kr. per år, i övriga domsagor för förste notarie 2,400 kr. och för andre notarie 1,800 kr. per år. Å dessa arvoden utgår dyrtidstillägg med 44 %. Detta tillägg är maximerat och höjes sålunda icke vid en fortsatt höjning av levnadskostnaderna. Det kristillägg å 4 % (sedermera höjt till 8 %), som från och med januari 1941 tillerkänts statsanställda i allmänhet, utgår icke till domsagonotarierna.
    Emellertid kan en notarie utöver arvodet erhålla vissa andra ekonomiska förmåner, nämligen fri bostad eller bostadsbidrag, arvode för förundersökningar och arvode såsom kommissionär.
    Om tillgången på fri bostad har utredningen givit följande resultat:

 Sveagötaskånskaö. norrl.S:a
bostad för 3 eller flera notarier28236158
bostad för 2 eller flera notarier855220
bostad för 1 notarie42--6
bostad saknas9115732


    Bostäderna utgöras i allmänhet av möblerade enkelrum. Man utgår alltså från att en domsagonotarie skall vara ogift. I några enstaka fall finnas dock dubletter. Kvaliteten är i regel rätt god. Städning får notarien vanligtvis själv betala.

 

KNUT RODHE. 943    Bostadsbidrag utgår såvitt känt är endast i 7 domsagor till sammanlagt 10 notarier. Bidraget varierar mellan 25 och 50 kr. per månad och betalas på en del platser av tingshusbyggnadsskyldige, på andra av häradshövdingen.
    Rörande förundersökningarna visar utredningen, att dessa i 17 domsagor anförtros åt avlönad notarie, i 82 åt oavlönad notarie och i 7 än åt avlönad, än åt oavlönad notarie. I 3 domsagor anförtros förundersökningarna än åt notarie, än åt annan person, medan i 7 domsagor notarierna icke alls förordnas att verkställa förundersökningar.
    Arvodet för undersökning uppgår i allmänhet till belopp mellan 35 och 50 kr.; sammanlagda beloppet per domsaga och år varierar mycket men torde ytterst sällan överstiga 5—600 kr. I vissa domsagor kan det hända att under ett helt år ingen enda förundersökning förekommer.
    Förordnande såsom kommissionär meddelas endast i 10 domsagor åt notarie. Inkomsten härav varierar i dessa domsagor mellan 50 och 200 kr. per månad.
    Slutligen framhålles, att möjligheterna att genom annat arbete erhålla extrainkomster äro ytterst små på grund av den utsträckning i vilken notarierna tagas i anspråk icke blott under vanlig arbetstid utan även för kvälls- och nattarbete. På några håll förekommer dock att förordnanden att verkställa förundersökningar vid rådhusrätt, att tjänstgöra såsom rådman vid ordinarie befattningshavares semester etc. kunna erhållas.
    Såsom avslutning konstateras i promemorian, att de förmåner som notarierna åtnjuta utöver sin knappt tilltagna lön — när sådan överhuvud taget erhålles — icke utgå efter enhetliga principer, detta beroende därpå att frågan om notarierna skola erhålla fri bostad etc. icke avgöres av statlig myndighet utan helt är beroende av tingshusbyggnadsskyldiges och häradshövdingarnas välvilja. För den nyblivne juristen säges det därför vara av största vikt att han, innan han börjar sin tingstjänstgöring, noggrant gör sig underrättad om förhållandena i den domsaga, där han ämnar tingsmeritera sig.

Knut Rodhe.