Sagførerforeningen af 1924. Da Retsplejeloven indførte den Ordning, at samtlige danske Sagførere skulde være Medlemmer af en Organisation, Sagførersamfundet, og gav Sagførerne et vist Selvstyre igennem Sagførersamfundets Organer, Sagførerraadet og Kredsbestyrelserne, var det den almindelige Opfattelse, at hermed havde Standen faaet en Organisation, der overflødiggjorde yderligere Organisationer imellem Sagførere. Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at det ikke slog til. Der var nogle Sagførere, der ikke kunde indse Fordelene ved Ordningen, som var utilfredse med det tvungne Medlemskab og de dermed forbundne økonomiske Byrder, og som ikke billigede en kraftig Haandhævelse af Disciplinærmyndigheden. Sagførere, der havde denne Opfattelse, dannede en Organisation, der agiterede for at søge Retsplejelovens Ordning ophævet, og som ved Valg udfoldede en ret betydelig Virksomhed.
    Der blev derfor Trang til en Organisation af de Sagførere, der ønskede at opretholde og at udbygge Retsplejelovens Ordning, en Organisation, der ogsaa kunde arbejde for Valg af Repræsentanter, der vilde virke for Bevarelsen af Ordningen, og som fandt, at det var i Standens Interesse at haandhæve Disciplinærmyndigheden. Dette førte til Stiftelsen af »Sagførerforeningen af 1924», hvis Formaal var at arbejde for at højne Standens Anseelse, at haandhæve Disciplinærmyndigheden og at virke som Vælgerforening ved Valg til Sagførerraad og Kredsbestyrelse.
    Foreningen kom kun til at omfatte københavnske Sagførere, og Medlemmer optages kun efter Forslag af 2 Medlemmer og efter Afstemning i Bestyrelsen. I Foreningens Program var anført, at man vilde arbejde for, at Foreningen fik en saadan Karakter, at Medlemsskab af Foreningen blev Udtryk for en særlig Grad af Hæderlighed, Nøjagtighed og Paalidelighed. I denne Aand ledede Foreningens første Formand, Overretssagfører Hans Madsen, paa fremragende Vis »Sagførerforeningen af 1924» i en lang Aarrække, og Foreningen blev en betydningsfuld Faktor indenfor Standen. Efter at der var gennemført nogle Ændringer i Sagførersamfundets Vedtægter, ophørte Diskussionen om denne Organisations Berettigelse, og Sagførerforeningen af 1924 kunde da hellige sig den Opgave at arbejde for Samhørighed imellem Standens Medlemmer, at forberede Valg af egnede Repræsentanter til Sagførersamfundets Organer og navnlig i de senere Aar at beskæftige sig med Standens Erhvervsinteresser.
    Efter Hans Madsen har Højesteretssagfører H. H. Bruun og Overretssagfører H. Steinthal været Formænd, og nu i Efteraaret er Overretssagfører Niels Olesen valgt til Foreningens Formand.

N. O.