NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 947    Juridisk Forening i København. I vinteren 1940/41 har foreningen holdt 5 møder med foredrag af: fuldmægtig i indenrigsministeriet, dr. jur. Ernst Andersen »panteprivilegier i fast ejendom» — præsidenten i Svea hovrätt, dr. jur. Birger Ekeberg »några straffrättsliga problem på förmögenhetsbrottens område», jfr SvJT 1940 s. 824 — sekretær i justitsministeriet Hans Topsøe-Jensen »børnelovene i praksis» — professor, dr. jur. Henry Ussing »forpligtelser i fremmed mønt under den nyeste tids forhold» og forfatteren, dr. jur. Sven Clausen »lovsprog og sproglov».
    Foreningens formand er vedblivende professor Ussing. Medlemstallet er 562.

Fh.

 

    Svenske Forelæsninger i København. I Ugen fra d. 20/9 til 4/10 gæstede Professor Gösta Eberstein København som Foredragsholder. Mandag d. 29/9 indledede han en Diskussion i Juridisk Forening over Emnet: »Patenträtten och dess föremål med särskild hänsyn till patentering av läkemedel». Tirsdag d. 30/9 og Onsdag d. 1/10 holdt han paa Københavns Universitet to Forelæsninger om: »Beskattningsrätten i fågelperspektiv». Forelæsningerne vakte overordentlig Interesse, idet der ikke i Danmark, i Modsætning til Sverige, undervises i Beskatningsret ved Universitetet. Endelig afholdtes der under Ledelse af Professor Stephan Hurwitz paa Universitetet Fredag Aften d. 3/10 en Diskussion angaaende den juridiske Studieordning, hvorunder Professor Eberstein redegjorde for den svenske Studieordning. Mødet afholdtes for en udvalgt Kreds af Studenter, ialt ca. 80, og Diskussionen blev saa omfattende og livlig, at man maatte fortsætte under det senere selskabelige Samvær i Restaurant »Karnappen».

E. P.

 

    Danmarks højesteret. Siden SvJT i 1938 (s. 539) bragte meddelelse om ændringer i højesterets sammensætning er højesteretsdommerne C. E. Nielsen, Rump, Jespersen og Thorup afgaaet ved døden, og højesteretsdommer Julius Møller har taget sin afsked efter opnaaelse af aldersgrænsen.
    De ledige pladser er blevet besat med:
    Poul H. Gammeltoft, f. 1884, cand. jur. 1908, assistent i justitsministeriet 1909, kriminalretsassessor 1918, statsadvokat 1919, dommer i østre landsret 1932 og i højesteret 1938.
    Louis Carstens, f. 1887, cand. jur. 1911, assistent i justitsministeriet 1912, i indenrigsministeriet 1914, fuldmægtig smstds. 1920, byretsdommer 1922, dommer i østre landsret 1933 og i højesteret 1940.
    A. Drachmann Bentzon, f. 1887, cand. jur. 1911, assistent i justitsministeriet 1913, fuldmægtig smstds. 1920, byretsdommer 1923, dommer i østre landsret 1933 og i højesteret 1940.
    Ove Fr. Krarup, f. 1888, cand. jur. 1912, assistent i justitsministeriet 1917, fuldmægtig smstds. 1920, dommer i vestre landsret 1924 og i højesteret 1940.
    Victor G. Hansen, f. 1889, cand. jur. 1913, assistent i justitsministeriet 1915, fuldmægtig smstds. 1921, byretsdommer 1927, dommer i østre landsret 1937 og i højesteret 1941.

Fh.

    Det danske Justitsministerium. Krigssituationen i Europa har medført en saa betydelig vækst af de opgaver, som politiet skal varetage, at det har

 

948 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.været nødvendigt at oprette en ny midlertidig stilling som departementschef i justitsministeriet, til hvem disse sager er henlagt.
    Til at beklæde denne stilling er udnævnt Eivind Frederik Hans Larsen, der er født i 1898. Departementschef Eivind Larsen blev efter juridisk examen i 1922 sekretær i justitsministeriet og var samtidig sekretær hos rigsadvokaten. I 1932 blev han politiadvokat i København, i 1936 politimester i Helsingør og i 1937 politiinspektør i København (opdagelsespolitiet). I 1940 konstitueredes han som statsadvokat i København.

Fh.