Svenska kriminalistföreningen har under år 1941 hållit ett sammanträde, nämligen gemensamt med Svenska psykiatriska föreningen d. 24 okt. Därvid diskuterades »Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma förbrytare» med inledningsanförande av överläkaren docent Torsten Sondén. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av professorerna Oluf H. Krabbe och Hj. Helweg samt Kriminalistföreningen i Finland av prof. Ernst Ehrnrooth, fängelsepsykiatern doktor Martti Kaila och medicinaldirektören Rainikainen.
    Vid sammanträdet omvaldes styrelsen: presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektör Hardy Göransson, v. ordf., hovrättsrådet Nils Beckman, sekr., prof. Ragnar Bergendal, prof. Olof Kinberg, f. d. kanslirådet G. H. von Koch, förste polisintendenten Knut Rydholm, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Till styrelsesuppleanter omvaldes borgmästaren Maths Heüman, hovrättsassessorn Kurt Holmgren och landsfogden Karl Gustaf Persson. Svenska kriminalistföreningen har under året i samarbete med övriga nordiska kriminalistföreningar av trycket utgivit Förslag beträffande åtgärder för åvägabringande av större enhetlighet i de nordiska ländernas kriminal- och fångvårdsstatistik (se därom SvJT 1941 s. 802). En nordisk kriminalistisk årsbok, upptagande föreningarnas förhandlingar under åren 1940 och 1941, kommer att utgivas under år 1942.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 4 okt. 1941 sitt årsmöte under ordförandeskap av häradshövdingen Nils Edling. Därvid höll revisionssekreteraren Tore Strandberg föredrag över ämnet: »Förslaget till rättegångsbalk efter lagrådsgranskning och departementsbehandling». Vidare beslöts att uppdraga åt styrelsen att utse tre representanter att tillsammans med samma antal delegerade för Sveriges advokatsamfund verkställa utredning för erhållande av enhetliga normer för beräkning av rättegångskostnader. Åt styrelsen uppdrogs jämväl att verkställa utredning angående frågan i vad mån förenkling och minskning av arbetet vid häradsrätternas kansli kunde åstadkommas genom ändringar i domsagostadgan, avskaffande i vissa fall av skyldighet att föra protokoll och att till hovrätt insända renovationer m. m.
    Föreningen hade vid årsmötet 119 ledamöter, inberäknat vattenrättsdomare och hedersledamöter. Efter vid mötet företagna val fick styrelsen för nästa treårsperiod följande sammansättning: häradshövdingarna Gustaf Lindstedt, ordf., Gösta Siljeström, v. ordf., Per Cederschiöld, skattmästare, Åke Hartelius, Fredrik Wilhelm Killander, Anton Rundqvist och Johan Wandén. Suppleanter äro häradshövdingarna Gustaf Eriksson, Herbert Fagerström,

 

NOTISER. 961Robert Nordenadler, Olof Odencrants, Folke Rudewall, Anders de Verdier och Björn Zetterstrand.
    Den avgående ordföranden, herr Nils Edling, utsågs till föreningens hedersledamot.