Föreningen Sveriges stadsdomare höll den 11 oktober 1941 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje. Vid mötet höllos föredrag av häradshövdingen Ernst Leche över ämnet »Några synpunkter på det nuvarande rättegångsförfarandet i brottmål inför processreformen» samt av prof. Hjalmar Karlgren över ämnet »Civilrättslig rättsåskådning i det nya Tyskland».
    Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsmöte valdes rådmännen Edward Ploman, Gustaf Bång och Halvar Lech i Stockholm, borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje och Wilhelm Hallin i Norrtälje, rådmännen Erik Ringenson i Uppsala och Nils Ryding i Malmö, borgmästaren Joel Laurin i Hälsingborg, rådmännen Gösta Bäärnhielm och Gustaf Bergqvist i Göteborg samt borgmästarna Gösta Strandell i Örebro och Nils Berlin i Gävle.
    Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos assessorn Helge Forkman i Malmö, rådmannen Olof Engqvist i Gävle och borgmästaren Iwan Wikström i Östersund.
    Vid styrelsesammanträde samma dag utsågos till ordförande borgmästaren Berlin, till vice ordförande rådmannen Ploman samt till sekreterare och kassaförvaltare rådmannen Engqvist.
    Föreningens medlemsantal var vid 1941 års början 218.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 7 juni 1941 i Handelshögskolans lokaler, Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 150 ledamöter från skilda delar av landet.
    Till ordf. i styrelsen efter hr Torsten Setterberg, Göteborg, som undanbett sig återval, utsågs hr Alf Lindahl, Stockholm, samt till v. ordf. efter denne hr Folke Sjögren, Göteborg, båda för en tid av två år. Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes hrr Axel Hemmar, Norrköping, Lennart Jacobsson, Malmö, William Kristensen, Göteborg, och Osborne Losman, Göteborg. Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes hrr Einar Hammar, Uddevalla, Gunnar Lindh, Stockholm, Sven Salmonson, Stockholm, och Jochum Sjöwall, Stockholm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom diskussion angående lagberedningens förslag till aktiebolagslag.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 18 okt. 1941 sitt årsmöte i Stockholm med stadsfiskalen Herbert Ullman såsom ordf. Vid sammanträdet dryftades ett stort antal frågor berörande stadsfiskalernas tjänsteåligganden. Sekreteraren hos 1939 års polisutredning, hovrättsassessorn Sam Aseskog höll föredrag över ämnet »Kortfattad orientering över Danmarks, Norges och Finlands polisväsen samt synpunkter på det svenska polisväsendet».
    Till ordf. valdes hr Ullman, Visby, och till övriga ledamöter i styrelsen hrr

 

962 NOTISER.Ruben Stenvik, Kristianstad, sekr., Herman Norrby, Norrköping, Sven Berglund, Gävle, och Nils Grauers, Arvika, med hrr Carl Nyquist, Trelleborg, och Axel Bolander, Karlskrona, såsom suppleanter.