Werner Alarik Hemberg †. Förutvarande universitetsadjunkten jur. dr Hemberg avled den 9 oktober 1941 i Helsingfors vid en trafikolycka. Han var född 1869, blev efter avlagd ämbetsexamen vice häradshövding 1899 och ägnade sig därefter åt advokatyrket. Hernbergs brinnande teoretiska intresse drev honom till den lärda banan och 1916 vann han jurisdoktorsgrad. År 1924 utnämndes Hemberg till adjunkt i civilrätt vid Helsingfors universitet, från vilken tjänst han avgick såsom emeritus 1936. Alarik Hernberg har utövat en förhållandevis omfångsrik rättsvetenskaplig litterär verksamhet. Bland hans många arbeten må nämnas: Blankoväxeln 1917, Rättshandbok 1922, Grunddragen i Finlands familjerätt 1925, Adoptionen 2:a uppl. 1932.

O. Hj. G.

 

    Axel Valdemar Lindberg †. Till följd av en olyckshändelse avled den 9 oktober 1941 i Helsingfors förutvarande sjöfartsrådet Lindberg. Denne var född 1860, blev efter slutförda studier och förberedande tjänstgöring justitierådman vid magistraten i Helsingfors, vilken tjänst han innehade intill 1913. Han utnämndes till sjöfartsråd i sjöfartsstyrelsen i Finland 1917 och ånyo till samma tjänst 1918 samt var en kortare tid 1918 ledamot av landets högsta förvaltningsdomstol. Han lämnade statens tjänst 1926 på grund av ålderslagen. Sjöfartsrådet Lindberg var betrodd med ett flertal kommunala och legislativa arbeten. Han var bl. a. en av Finlands delegerade i den nordiska sjölagskommittén 1919—1933 och var underhandlare 1922 beträffande sjöfartsfördraget med Sverige.

O. Hj. G.