DÖDSFALL. 965    Sigurd Odéen avled d. 20 september 1941. Han var född i Jönköping 1883, blev student där 1901 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tjänstgöring i Göta hovrätt blev han t. f. revisionssekreterare 1918 och revisionssekreterare 1927. 1929 utnämndes han till häradshövding i Ångermanlands södra domsaga, vilket ämbete han innehade vid sin bortgång. 1925—1930 var han sakkunnig i jordbruksdepartementet. Sedan 1929 var han ordf. i poliskollegiet för Västernorrlands läns landstingsområde.

 

    Erik Cornelius Berglund avled d. 27 september 1941. Han var född i Kjula, Södermanlands län, 1859. Han avlade mogenhetsex. i Strängnäs 1878 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1885. Efter tingstjänstgöring utnämndes han till vice häradshövding 1887. 1889 började han advokatverksamhet i Stockholm och var från 1890 innehavare av advokatfirman Svenska köpmansbyrån.

 

    Peder Magnus af Ugglas avled d. 27 september 1941. Han var född i Linköping 1865, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1883 samt blev fil. kand. i Uppsala 1885 och jur. utr. kand. 1891. Han blev fiskal i Svea hovrätt 1901, assessor 1903 och hovrättsråd samma år. 1908 utnämndes han till revisionssekreterare. 1909—1912 var han expeditionschef i jordbruksdepartementet. 1915—1922 var han ledamot av vägkommissionen. 1916 blev han utnämnd till kabinettskammarherre. 1923—1935 tjänstgjorde han i hovrätten.

 

    Anund Bergengren avled d. 29 september 1941. Född i Vankiva, Kristianstads län, 1866, blev han student i Kristianstad och avlade hovrättsex. i Lund 1889, varefter han blev vice häradshövding. 1903 utnämndes han till kronofogde i Ingelstads och Järrestads fögderi.

 

    Sven Robert Bernhard Graucob avled d. 4 oktober 1941. Född i Stockholm 1894 avlade han studentex. där 1913 och blev jur. kand. 1920. Efter att 1920—1929 ha varit anställd å G. Lindgrens advokatbyrå i Stockholm började han egen advokatrörelse där 1929.

 

    JO och MO. Av riksdagens kamrar utsedda valmän hava d. 20 mars 1941 till justitieombudsman och hans ställföreträdare omvalt revisionssekreteraren Nils Ljunggren och häradshövdingen Folke Rudewall samt d. 7 nov. 1941 till militieombudsman efter Sture Centerwall, som avsagt sig uppdraget, utsett häradshövdingen Ivar Wieslander och till hans ställföreträdare revisionssekreteraren Johan Nordenfalk.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 sept. 1941 förordnat e. o. andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Tage Evers att fr. o. m. 1 okt. 1941 tills vidare, så länge kanslirådet i departementet C.-G. Bruno jämlikt förordnande 26 jan. 1940 uppehåller expeditionschefsämbetet i departementet, uppehålla dennes kanslirådsämbete;
    s. d. förordnat förste amanuensen i justitiedepartementet Sigrid Linders att fr. o. m. 1 okt. 1941 vara e. o. andre kanslisekreterare i departementet;
    30 okt. 1941 dels beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahl ledighet från byråchefsämbetet fr. o. m. 1 nov. 1941 tills vidare för utförande av honom meddelat uppdrag såsom ledamot av straffrättskommittén, dels ock förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Nils Regner att under ledigheten upphålla Strahls byråchefsämbete;

 

966 PERSONALNOTISER.    7 nov. 1941 förordnat fiskalen vid Göta hovrätt Björn Widegren att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har 8 nov. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande, förordnat presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg, ordf., och byråchefen för lagärenden i departementet Gösta Walin att såsom sakkunniga biträda vid kodifiering av lagstiftningen om äktenskaplig börd, barn i äktenskap, adoption, barn utom äktenskap, förmyndarskap, arv och testamente samt boutredning och arvskifte (se ovan s. 932).