Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, på därom av strafflagberedningens ordförande gjorda framställningar, 9 juli och 22 okt. 1941 förordnat prof. Ivar Agge, prof. Ragnar Bergendal, häradshövdingen G. A. Eriksson, borgmästaren Maths Heüman, prof. Einar Sjövall och överläkaren docent Torsten Sondén att samråde med beredningen, Bergendal, Eriksson, Heüman, Sjövall och Sondén rörande lagstiftning om kastrering av vissa sedlighetsförbrytare, Agge, Eriksson, Heüman och Sjövall rörande frågan om åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar samt Sjövall rörande ändring i gällande regler om sinnesundersökning i brottmål och strafflagens tillräknelighetsbestämmelser (jfr SvJT 1940 s. 665 o. 831, 1941 s. 596).

 

    Krigslagstiftningen. Chefen för justitiedepartementet — som 23 dec. 1939 förordnat att utredningsarbetet angående revision av strafflagen för krigsmakten skulle vila tills vidare och återupptagas vid den tidpunkt och i den ordning som framdeles kunde bliva bestämd — har 30 okt. 1941 förordnat, att utredningen skall återupptagas och fullföljas på grundval av tidigare utarbetade riktlinjer och lagutkast samt under beaktande tillika såväl av de erfarenheter, som efter stormaktskrigets utbrott kunna vinnas rörande tillämpning och utveckling av den militära strafflagstiftningen i krigförande och icke krigförande länder, som ock av det pågående utredningsarbetet för revision av allmänna strafflagens speciella del, i den mån detta kan återverka på innehållet i strafflagen för krigsmakten. Tillika har departementschefen förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet Nils Regner såsom sakkunnig för verkställande av utredningen.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har förordnat
    8 juli 1941 assessorn i Svea hovrätt Erik Göransson att vara huvudsekreterare åt sakkunniga med uppdrag att biträda med fortsatt utredning av frågan om samordning av hemortsförsvarets olika grenar;
    16 okt. 1941 assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus att vara sekreterare å 1941 års befolkningsutredning.
    Sistnämnda beredning har såsom expert tillkallat, bland andra, assessorn i Svea hovrätt Herman Zetterberg.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 26 sept. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat presidenten i kammarrätten Nils Quensel jämte andra personer såsom sakkunnig för utredning av frågan om beskattningsmyndigheternas organisation m. m. med uppdrag åt Quensel att tillika vara de sakkunnigas ordförande.
    K. M:t har 17 okt. 1941 förordnat dels hovrättsrådet i Svea hovrätt Enar Eckerberg att fr. o. m. 20 okt, 1941 tills vidare vara chef för finansdepartementets rättsavdelning dels ock assessorn i Svea hovrätt Hjalmar Nordfelt att fr. o. m. sistnämnda dag tills vidare vara byråchef i finansdepartementet.
    Chefen för finansdepartementet har 30 okt. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat borgmästaren i Lund Martin Lembke att jämte andra personer såsom sakkunnig i departementet verkställa utredning av frågan om inkomstbeskattningens anpassning efter försörjningsbördan.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 30 okt. 1941 förordnat revisionssekreteraren Sven Hammarskjöld att fr. o. m. 18 nov. 1941 tills vidare

 

PERSONALNOTISER. 967vara kanslichef i statens industrikommission (efter hovrättsrådet E. Eckerberg, jfr ovan under finansdepartementet).