Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    26 sept. 1941 till revisionssekreterare utnämnt fr. o. m. 1 okt. 1941 hovrättsråden i Svea hovrätt Nils Grafström och Sven Hammarskjöld samt fr. o. m.12 okt. 1941 byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Gösta Walin;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Tage Levinson och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Norrsell att fr. o. m. 1 okt. 1941 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    7 nov. 1941 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Håkan Moberg att fr. o. m. 18 nov. 1941 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 sept. 1941 förordnat adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Folke Nilsson att fr. o. m. 1 okt. 1941 vara assessor i samma hovrätt;
    14 nov. 1941 till hovrättsråd fr. o. m. 1 dec. 1941 utnämnt i Svea hovrätt assessorerna i hovrätten Nils Falk och Folke Hägglund samt i Göta hovrätt assessorn i hovrätten Samuel Åseskog.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    26 sept. 1941 till häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga fr. o.m. 1 okt. 1941 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Torsten Dufwa;
    24 okt. 1941 förordnat att Arvidsjaurs tingslag och Arjeplogs tingslag i Piteå domsaga skola fr. o. m. 1 jan. 1942 vara förenade till ett tingslag, benämnt Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag, med tingsställen i Arvidsjaur och Arjeplog samt att i det nya tingslaget skola hållas 5 allmänna sammanträden årligen, därav 3 å tingsstället i Arvidsjaur och 2 å tingsstället i Arjeplog (se vidare SFS nr 805);
    s. d. förordnat att tingssammanträdena i Inlands norra tingslag skola under år 1942 hållas i Stenungsund i stället för i Smedseröd;
    30 okt. 1941 till häradshövding i Ångermanlands södra domsaga fr. o. m. 1 dec. 1941 utnämnt revisionssekreteraren Hans Fredrik Knagenhielm-Karlsson;
    7 nov. 1941 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden vid Ångermanlands södra domsaga fr. o. m. 10 nov. 1941;
    14 nov. 1941 bestämt att antalet nämndemän i Sunnervikens domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1942 utgöra 36 mot tidigare 27.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 okt. 1941 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Örebro (SFS nr 782) att tillämpas fr. o. m. 1 nov. 1941 (i organisatoriskt avseende innebär den nya arbetsordningen indragning av nuvarande stadsnotarietjänsten);
    17 okt. 1941 till borgmästare i Norrköping fr. o. m. 20 okt. 1941 utnämnt rådmannen därstädes Carl Johan Reventberg;
    s. d. anbefallt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att föranstalta om utredning huruvida staden Strömstad bör i judiciellt avseende förenas med Norrvikens domsaga;
    24 okt. 1941 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden för Hälsingborgs stad fr. o. m. 1 jan. 1942;
    30 okt. 1941 — efter verkställd utredning om Oskarshamns stads förenande i judiciellt avseende med Stranda tingslag — med hänsyn till i ärendet föreliggande särskilda omständigheter ej funnit anledning meddela förordnande om dylik förening; dock att borgmästartjänsten i staden fortfarande skulle hållas vakant i avbidan på fastställelse å förslag till ny arbetsordning och lönestat för magistraten och rådhusrätten.
    Stadsfullmäktige i Karlskrona hava 28 aug. 1941 till rådman valt t. f. rådmannen Alf Daniel Hammarberg.