968 PERSONALNOTISER.    Vattendomstolarna. K. M:t har
    24 okt. 1941 beviljat vattenrättsdomaren vid Norrbygdens vattendomstol Nils Quennerstedt avsked från vattenrättsdomarämbetet med utgången av okt. 1941;
    7 nov. 1941 till vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 dec. 1941 utnämnt t. f. vattenrättsdomaren vid samma vattendomstol Nils Lindberg.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 26 okt. 1941 till stadsfiskal resp. biträdande stadsfiskal i Stockholm fr. o. m. 1 okt. 1941 utnämnt biträdande stadsfiskalen därstädes Werner Ryhninger och t. f. stadsfiskalen Gustaf Adolf Lüning.
    Följande landsfogde- och landsfogdeassistentbefattningar uppehållas för närvarande av vikarier nämligen i Stockholms län landsfogde: stadsfiskalen S. Wannstedt, assistent: jur. kand. H. Rydqvist, i Malmöhus län landsfogde: landsfogdeassistenten G. Ahlbeck, assistent: jur. kand. R. Albin, i Göteborgs och Bohus län landsfogde: e. länsnotarien E. Petersson, i Värmlands län landsfogde: e. länsnotarien R. Gratte, i Örebro län landsfogde: jur. kand. L. O. H. Holmström, i Gävleborgs län assistent: jur. kand. S. I. R. Källenius, i Västernorrlands län landsfogde: landsfogdeassistenten G. E. Bergdahl, assistent: jur. kand. T. Ljunggren, i Västerbottens län assistent: jur. kand. J. H. Rudström, i Norrbottens län landsfogde: jur. kand. S. Lilliehöök. Landsfogdarna i samtliga nu nämnda län utom i Värmlands län äro allenast partiellt tjänstlediga.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 3 okt. 1941 till fångvårdsfullmäktig t. o. m. 30 juni 1942 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare rektorn Gustav Adolf Mosesson.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 10 okt. 1941 förordnat dåvarande landshövdingen i Östergötlands län Karl Tiselius att för tiden 1 nov.—31 dec. 1941 vara ledamot och ordf i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 17 okt. 1941 förordnat rådmannen i Stockholm Victor Edman att fortf. tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1942 vid förfall för ordf. i interneringsnämnden revisionssekreteraren Tore Strandberg tjänstgöra såsom ordf. i nämnden ävensom prof. vid Stockholms högskola Ivar Agge att tillsvidare t. o. m. 22 dec. 1944 vara suppleant för Strandberg i nämnden.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    31 juli 1941 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Jämtlands fältjägarregemente, Norrlands artilleriregemente och Jämtlands flygflottilj för tiden till 1941 års utgång förordnat rådmannen i Östersund Viktor Permansson;
    30 okt. 1941 förordnat länsnotarien Folke Holmberg att till utgången av år 1941 vara vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Jämtlands fältjägareregemente, Norrlands artilleriregemente och Jämtlands flygflottilj;
    s. d. på därom gjord ansökning entledigat borgmästaren i Gävle Nils Berlin från förordnande såsom krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Hälsinge regemente och Dalregementet;
    14 nov. 1941 förordnat borgmästaren i Nyköping Carl Åhman och rådmannen i Luleå Pontus Sandström att till utgången av år 1941 vara krigsdomare, Åhman i regementskrigsrätten vid Södermanlands flygflottilj och Sandström i regementskrigsrätten vid Norrbottens flygbaskår.

 

    Stipendier. Riksdagen har för budgetåret 1941/42 beviljat anslag till stipendier för främjande av högre juridiska studier vid universiteten i Uppsala och Lund. Juridiska fakulteten i Uppsala har till stipendiater utsett juris kandidaterna Åke Larsson och Erik Sköld, fakulteten i Lund juris kandidaterna Sven Bramsjö och Per Stjernquist. Stipendierna äro på 2,500 kr.