JOHS. ANDENÆS. Straffbar unnlatelse. Et bidrag til strafferettsdogmatikken. Oslo 1942. Johan Grundt Tanum. 509 s. Kr. 22.40.

 

    Förf. till detta imponerande arbete hade ursprungligen haft tanken att företaga en komparativ undersökning av passivitetens betydelse som grundval för straffansvar och för ersättningsskyldighet. Tyvärr fick denna tanke uppgivas, möjligen därför att arbetets utgivande måste forceras som professorsspecimen. Samma förhållande synes vara orsaken till att annan nordisk rättspraxis än norsk icke utnyttjats (nordisk litteratur är däremot beaktad) samt att av utländsk rätt blott tysk, fransk och italiensk blivit föremål för särskild framställning. Vad boken ger är emellertid anledning nog att gratulera nordisk straffrättsvetenskap till den nye, lovande författaren, tidigare presenterad för nordiska läsare i De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1938. SvJT hoppas få tillfälle att återkomma med en anmälan.
 

Kjs.

 

10—427004. Svensk Juristtidning 1942.