146 LITTERATURNOTISER.B. FALLENIUS & FOLKE JOHANSSON. Samling av författningar rörande skogsvården m. m. Sthm 1941. Centraltryckeriet. VIII + 357 s. Inb. kr. 12.00.

 

    Denna författningssamling har tillkommit på initiativ av skogsvårdsstyrelsernas förbund för att tillgodose behovet av en översiktlig sammanställning av det omfattande lagstiftningsarbete, som under de senaste tjugo åren ägt rum på det skogliga området. I noter, som fogats till författningarna, ha upptagits hänvisningar till andra författningsställen även som till förarbeten, litteratur och rättsfall. Boken kommer säkerligen att uppskattas av dem, som ha att syssla med skogsfrågor.

 

I. S.

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1941 h. 46—52, 1942 h. 1—4): »Hovedpunkter i Konkurslovskommissionens Betænkning» av Landsdommer THORKIL MYRDAHL (s. 313—328), »Arvelovsudkastets Regler om Landbrugsejendomme» av statsadvokaten JØRGEN TROLLE (s. 331—335) och Kriminaldommer ERIK LUNØE (s. 335—337), »Bemærkninger til Patentlovens § 1, Nr. 4» av Landsretssagfører O. T. NEEL (s. 338—340) och Højesteretssagfører POUL JACOBSEN (s. 340—341), »Loven om Husdyrvoldgift» av Herredsdommer OTTO HARPØTH (s.341—344), »Om præventive Lovforskrifter» av Prof. OLUF H. KRABBE (s. 1—10), »Nogle Bemærkninger om Saneringsloven» av Kontorschef EYVIND SIVERTSEN (s. 17—32).

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet (1942 h. 1): »Kriminelle levnedsløb» av mag. art. KARL O. CHRISTIANSEN (s. 1—40), »Mened såsom lagstiftningsproblem»av prof. IVAR AGGE (s. 41—51).

 

    Juristen (1941 h. 18—52): »Nogle Bemærkninger om Juristens akademiske Titel» av Dr. jur. ERIK BRUEL (s. 249—263) och Dommerfuldmægtig H. H.VIMMERSLEV (s. 521—526), »Haandpantsætning av Værdipapirer, Fordringer ogVarer. En Oversigt med særligt Henblik paa Haandpantsætning til Banker» av Underdirektør i Handelsbanken R. KÆSTEL (s. 269—310), »Om 'sociale' Pantebreve og beslægtede Spørgsmaal» av Dommerfuldmægtig H. H. VIMMERSLEV (s. 333—341), »Et Forslag om Ændring af Lovgivningen om Prostitution» av Byretsdommer JØRGEN BERTHELSEN (s. 349—372) och Dr TAGE KEMP (S.537—544), »Udkastet til en ny Arvelov» av Landsretssagfører ERIK REITZEL NIELSEN (s. 385—416), »Dansk Lov mod Kommunismen» af Højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 497—504), »Brug af Huse paa Landet» av Dommerfuldmægtig V. RAVNSHOLT-RASMUSSEN (s. 504—517), »Ændringer i Retsplejeloven» av Dommer JOHN KNOX (s. 517—520), »Udkastet til Lov omGældsordning» av Byretsdommer ERWIN MUNCH-PETERSEN (s. 553—592),»Lægens Erstatningspligt» av Landsretssagfører M. C. A. BJERRE. (s. 593—640),»Er Bodelskonstruktionen holdbar?» av Dommerfuldmægtig TAGE JERRIS (s. 642—656) (jfr 1942 s. 17, 18 och 35), »Om betalingsstandsning og om Gældsordningsstadiet efter 'Lov om Gældsordning'» av Dommer A. P. LARSEN(s. 661—666), »Statshusmandsbrug» av Dommerfuldmægtig V. RAVNSHOLTRASMUSSEN (s. 666—684).
    (1942 h. 1—3): »A. S. Ørsted paa den grundlovgivende rigsforsamling» av Højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 1—16) (jfr s. 33).