JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1942 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Ljunggren under år 1941 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 29 nov. ang. högre traktamentsersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål och vissa andra mål; d. 29 nov. ang. ändrade bestämmelser i fråga om skyldighet att förrätta bouppteckning i samband med hemskillnad eller äktenskapsskillnad; d. 30 dec. ang. rätt för part, som till hovrätt ingivit underrättens protokoll, att kostnadsfritt erhålla nytt protokoll i händelse av muntligt förhör i hovrätten; samt d. 31 dec. ang. viss inskränkning i fråga om kungörande av exekutiv auktion å fast egendom.

 

G. S.

 

    Militieombudsniannen liar enligt sin till 1942 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1941 gjort bl. a. följande framställningar till K. M:t, nämligen ang. gällande rekvisitionslagstiftning och dess tillämpning, ang.viss omorganisation av fältkrigsrätterna, ang. sättet för anförande av besvär över fältkrigsrätts utslag, ang. militär personals deltagande i uniform i demonstrationståg, ang. samvetsömma värnpliktiga och deras tjänstgöring.

 

    Lagberedningen. Sedan lagberedningen med skrivelse den 28 febr. 1941 överlämnat förslag till lag om aktiebolag (jfr SvJT 1941 s. 497), har beredningen i ny sammansättning (se SvJT 1941 s. 525) enligt sin årsredogörelse för 1941 ägnat sitt arbete åt frågan om revision av jordabalken. Av de ämnen, som härvid varit föremål för behandling, må nämnas fastighetsbegreppet, köp, byte och gåva, förköpsrätt samt hävd. Vissa utkast till lagtext ha upprättats och genomgåtts.

 

    Processlagberedningen. Sedan K. M:t den 14 febr. 1941 godkänt det inom justitiedepartementet med biträde av beredningen överarbetade förslaget till rättegångsbalk (jfr SvJT 1941 s. 419), har beredningen enligt sin årsredogörelse under 1941 fortsatt arbetet med sådana ändringar i lagar och författningar, som bliva erforderliga vid antagandet av en ny rättegångsbalk. Åtskilliga av de lagförslag som därvid upprättats ha efter tillstånd av chefen för justitiedepartementet uppsatts i korrektur. Sålunda föreligga i korrektur bl. a. förslag rörande ändringar i vattenlagen, konkurslagen, strafflagen, sjölagen, lagen om krigsdomstolar och rättegången

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 159därstädes, strafflagen för krigsmakten, expropriationslagen, jorddelningslagen samt vissa andra lagar sammanhängande med nu nämnd lagstiftning. Professorn Folke Wetter har under året såsom sakkunnig deltagit i beredningens överläggningar angående ändringar i fråga om den militära rättsskipningen.