De kungl. kommittéerna.1 Enligt riksdagsberättelsen 1942 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1941 avslutat sin verksamhet.
    1. Sakk. för omorganisation av förmynderskapsvdrden i Stockholm. De sakk. avlämnade i juni 1941 betänkande med förslag till ändrad lydelse av 13 § lagen 27 juni 1924 ang. införande av lagen om förmynderskap. 2. Sakk. för utredning ang. vissa grundlagsfrågor (se SOU 1941:20 och SvJT 1941 s. 833). 3. Sakk. för utredning rörande notarii publiciinstitutionen. De sakk. ha 20 juni 1941 avlämnat promemoria med förslag till stadga ang. notarii publici ävensom till lagar ang. ändrad lydelse av 88 § växellagen och 66 § checklagen (se SvJT 1941 s. 420, 445). 4. Utredning ang. möjligheterna att nedbringa kostnaderna för fångvården. De sakk:s undersökning, som avlämnades 20 mars 1941, lades till grund för prop. nr 194 till 1941 års riksdag ang. anslag till fångvårdsstaten m. m.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsätta sin verksamhet vid 1942 års ingång. 1. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang. lokaler för Högsta domstolen, Nedre justitierevisionen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. Vult von Steyern; att biträda vid utredn. har även tillkallats rev.-sekr. O. Hesselgren). — 2. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (ordf. vattenrättsdomaren greve H. Hamilton). De sakk. hai febr. 1941 avlämnat del 2 av betänkande ang. vattenförorening (se SOU 1941:16); betr. förorening av luft vilar utredningen enl. dep.chefens beslut 23 dec. 1939. — 3. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område. Utredningen vilar t. v. — 4. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg). Kommitténs närmaste förslag tänkes komma att avse ett område, som i huvudsak motsvarar 7—13, 19 och 25 kap. i gällande strafflag. I början av år 1942 beräknas en preliminär lagtext för hela detta område föreligga. 5. 1938 års patentutredning (f. d. generaldirektör H. Hjertén). Utr. har 9 dec. 1941 avlämnat betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar m. m. I början av år 1942 avser utr. att avgiva betänkande med förslag till lag om ändring i patentförordningen. — 6. Strafflagberedningen (ordf. president K. Schlyter), se SvJT 1941 s. 596, 933, 966; betänkande om strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning i brottmål och behandlingen av psykiskt abnorma förbrytare beräknas kunna avlämnas under år 1942. — 7. Sakk. för utredning ang. reformer på auktorrättens och därmed sammanhängande immateriella rättigheters område (auktorrättskommittén, ordf. president B. Ekeberg). — 8. Sakk. för utred-

 

1 Jfr senast SvJT 1941 s. 509.

160 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.ning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet. Utredningen vilar t. v. — 9. Sakk. för utredning ang. möjlighet för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag. Utredningen vilar t. v. — 10. Sakk. för utredning rörande åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten m. m. (ordf. fattigvårdsdir. O. R Wangson), se SvJT 1942 s. 94. — 11. 1939 års utlänningssakkunniga (ordf.f. d. justitierådet N. Gärde). Utredningen vilar t. v. — 12. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. generaldirektör H. Malmberg). — 13. Revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag. Utredningen vilar t. v. — 14. Sakkunnig för utredning av vissa flottledsfrågors behandling. Utredningen vilar t. v. — 15. Sakkunnig för en förberedande utredning om det allmännas skyldighet att svara för skada, som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänsteman. Utredningen vilar t. v. — 16. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1941 s. 932, 966. — 17. Sakkunnig för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (hovr.rådet N. Regner), se SvJT 1941 s. 966. — 18. Sakk. för revision av stadsplanelagstiftningen (ordf. statssekr. K. Elliot), se SvJT 1942 s. 94. — 19. Sakk. för översyn av lagstiftningen om fri rättegång (ordf. byråchef B. G. E. Danielsson), se SvJT 1942 s. 94.
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1942 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor: 1941 års krigsfamiljebidragskommitté (försv.dep.; ordf. landshövding A. N. Thomson, sekr. advokatfiskal O. A. Bergholtz); 1941 års utredning ang. samvetsömma värnpliktiga (försv.dep., ordf. president N. J. E. Quensel, sekr. amanuens A. Lindencrona); fritidsutredningen (soc.dep., ordf. landshövding H. Kjellman, sekr. t. f. andre kanslisekr. E. Montell); socialvårdskommittén (soc.dep., ordf. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovr.assessor Sven Larsson); 1939 års polisutredning (soc.dep., ordf. statsrådet Th. Bergquist, sekr. hovr.rådet S. Åseskog); sakk. för utredning rörande åtgärder för uppnående av största möjliga enhetlighet och rationalisering i fråga om länsstyrelsernas verksamhet och arbetssätt (soc.dep., länsassessor N. O. Åkesson); sakkunnig för översyn av gällande föreskrifter ang. länskungörelserna (soc.dep., länsassessor N. O. Åkesson); sakkunnig för undersökning rörande kommissionärsväsendet hos statens förvaltningsmyndigheter (soc.dep., länsassessor N. O. Åkesson); 1941 års befolkningsutredning (soc.dep., ordf. statssekr. T. F. Erlander, sekr. hovr.assessor S. E. Romanus, jfr SvJT 1941 s. 966); 1941 års utskyldsstrecksakkunniga (soc.dep., ordf. kyrkoherde H. M. Hallén); 1941 års arbetstids- och butikstängningssakkunniga (soc.dep., ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin, sekr. sekreteraren hos arbetsrådet I. F. Rune); sakkunnig för utredning rörande omfattningen av kommunalborgmästare åliggande arbetsuppgifter m. m. (soc.dep., landsfogde E. Sjöholm); sakkunnig för fortsatt utredning rörande distriktsåklagarnas teoretiska utbildning (soc.dep., byråchef B. Lassen); sakk. för utredning rörande åtgärderför skolundervisning åt vissa sinnesslöa barn m. m. (soc.dep., f. d. prof. A. Petrén och inspektören för sinnesslövården Anna Lisa Anneli); sakk. förundersökning av behovet av åtgärder för lämplig differentiering av det flyk-

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 161tingsklientel, som anses böra omhändertagas i förläggningar, m. m. (soc.dep., ordf. hovr.rådet S. Björkholm); kommunalskatteberedningen (fin.dep., ordf. riksdagsman A. J. Bärg, sekr. hovr.rådet E. Thomasson och kammarrättsassessor K. Björklund); 1938 års pensionssakkunniga (fin.dep., ordf. statssekreterare E. A. Westling, sekr. e. o. förste kanslisekr. F. C. W. Ericson); 1939 års tjänsteförteckningssakkunniga (fin.dep., ordf. generalkrigskommissarie Th. O. R. Wijnbladh, sekr. t. f. kanslirådet O. A. Berger), besparingsberedningen (fin.dep., direktör L. Akselsson m. fl.); 1941 års sakk. för värdestegringsskatt (fin.dep., landskamrerare A. G. A. Wigert, sekr.hovr.rådet N. L. A. Falk, jfr SvJT 1941 s. 596); 1941 års beskattningsorganisationssakkunniga (fin.dep., ordf. president N. J. E. Quensel, sekr. e. o. länsbokhållare S. E. Jarnerup, jfr SvJT 1941 s. 966); 1941 års familjebeskattningssakkunniga (fin.dep., ordf. chefredaktör J. E. Andersson, sekr. hovr.assessor K. Wulff, jfr SvJT 1941 s. 966); sakk. för utredning ang. den tekniska utformningen av en lagstiftning om begränsning av vinstutdelning i aktiebolag (fin.dep., ordf. justitierådet N. E. Stenbeck, jfr SvJT 1942 s. 95); sakk. för utredning av frågan om skärpt bestraffning av falsk deklaration (fin.dep., ordf. t. f. underståthållare K. G. A. Sandström, sekr. hovr.assessor H. V. Nilsson, jfr SvJT 1942 s. 95); 1940 års arkivsakkunniga (eckl.dep., ordf. statssekr. B. A. O. Knös); 1936 års skogsutredning (jordbr.dep.,ordf. överdirektör G. Strindlund); 1940 års utredning om jordbrukets skuldsättning (jordbr.dep., ordf. generaltulldirektör N. R. Wohlin); 1941 års vanhävdsutredning (jordbr.dep., häradsh. N. Wihlborg, sekr. hovr.fiskal I. Bladh, jfr SvJT 1941 s. 893); traktatberedningen (hand.dep., ordf. statsrådet A. Gjöres, sekr. jur. och fil. kand. K. R. L. R. von Horn); 1938 års gruvsakkunniga (hand.dep., ordf. generaldirektör H. V. Leo).

T. L.