Motioner i lagfrågor. Följande motioner utan samband med kungl. proposition hava vid årets riksdag hänvisats till första lagutskottet.
    Familjerätt: II:24 av hr von Friesen angående revision av lagstiftningen om förbud mot äktenskaps ingående; I: 142 av hr Ohlin m. fl. och II: 152 av frkn Hesselgren m. fl. om rätt för hustru att bära sitt eget eller mannens släktnamn eller båda i förening; I: 143 av hr Karl August Johanson om utredning i syfte att bättre trygga utomäktenskapliga barns rätt till underhållsbidrag.
    Privaträtt i övrigt: II: 151 av hrr Nilson i Spånstad och Pettersson i Dahl angående skydd för markägares rätt till skogsbär å egen mark; II:234 av hrr Gustafsson i Lekåsa och Carlsson i Bakeröd angående skydd för markägares rätt till skogsbär på egen inhägnad skogs- och hagmark; I: 44 av hr Björnsson och II: 75 av hr Jonsson i Eskilstuna angående viss ändring i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande; I: 173 av hr Holmbäck om förlängning av skyddstiden beträffande författarrätten till sådana litterära verk, som tillkommit före den 1 januari 1920.
    Straffrätt: I:18 av hr Engberg m. fl. och II:22 av hr Nilsson i Stockholm m. fl. om en översyn av straffverkställigheten vid frihetsstraff; II: 23 av hr Sundström i Vikmanshyttan angående genomförande av en djurskyddslagstiftning; II:116 av frkn Andersson m. fl. om höjning av den i 18 kap. 8 § strafflagen stadgade åldersgränsen; I: 178 av hrr Johan Bärg och Löfgren och II: 198 av hr Lindberg i Stockholm m. fl. angående revision av gällande bestämmelser rörande beivran av upprepade förseelser mot alkohollagstiftningen; I:179 av hr Brandt m. fl. och II:233 av fru Gustafsonm. fl. om lagstiftning för bekämpande av sådan propaganda mot medborgargrupper, som utgår från deras trosbekännelse eller ras.

 

11 —427004. Svensk Juristtidning 1942.

162 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Processrätt: 1:147 av hr Velander m. fl. och II:236 av hrr Hedlund i Rådom och Berg om inrättande i Sundsvall av en hovrätt för nedre Norrland; I: 172 av hr Engberg om (inrättande av en hovrätt för nedre Norrland; I: 24 av hr Siljeström om viss ändring i lagen angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål.
    Kyrkorätt: II:79 av hr Mosesson om ändring av 8 § 2 mom. lagen angående jordfästning; I: 177 av hr Löfvander om ändrad lydelse av §§ 25 och 30 ecklesiastik boställsordning.
    Förvaltningsrätt: I: 141 av hr Herlitz m. fl. om revision av lagstiftningen angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos övriga förvaltningsmyndigheter vid behandlingen av frågor, som angå enskild rätt; II: 232 av hrr Pettersson i Dahl och Nilson i Spånstad om viss ändring i gällande bestämmelser om fastställande av kommuns andel i kostnaderna för polisväsendet i gemensamt polisdistrikt.
    Till andra lagutskottet hava bl. a. följande motioner hänvisats, nämligen II: 21 av hr Edberg m. fl. angående skapande av ökad trygghet för hyressökande familjer med barn; II: 74 av hr Hedlund i Östersund m. fl. samt I: 104 av hr Albert Andersson m. fl. och II: 76 av hrr Hansson i Skeliga och Andersson i Vigelsbo angående utredning om ändring i vissa delar av vattenlagen; I: 146 av hrr Alfred Andersson och Sven Hansson samt II: 197 av hr Svensson i Ljungskile angående expropriation och förköpsrätt av jord för komplettering av ofullständiga jordbruk; I: 174 av hr Holmbäck angående vissa ändringar i lagen om fastighetsbildning i stad och förordningen med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad; I: 176 av hr Holmbäck angående vissa ändringar i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.

 

Kjs.