Emigrantdomstolar i England. Genom en förra året utfärdad Allied Powers (Maritime Courts) Act ha med England förbundna regeringar, som ha sitt säte där, bemyndigats upprätta domstolar för sina egna handelsflottor. Dessa domstolar tillämpa sitt eget lands lag. De äro behöriga att döma medan ledning av brott, som begås ombord på handelsfartyg tillhörande det egna landet. Överträdelser av det egna landets handelssjörätt, förövade av befälhavare eller besättning på sådana fartyg, kunna beivras vid de ifrågavarande domstolarna oavsett platsen för brottet. Sjömän tillhörande den egna nationen kunna vidare dömas vid dessa domstolar för brott mot det egna landets värnpliktsbestämmelser för handelsflottan. Brittiska undersåtar äro, åtminstone i regel, undantagna från domstolarnas kompetens. Domstolarna kunna döma till fängelse (detention), som verkställes i brittisk fångvårdsanstalt, eller till böter.

I. S.

    Förstöringen i the Inns of Court. Snart sagt varje besökare av London eller läsare av Dickens' romaner känner the Temple, stadsdelen mellan Fleetstreet och Themsen med den pittoreska, ålderdomliga bebyggelsen och de vackra trädgårdarna. The Temple upptages som bekant av byggnader tillhörande två av de fyra stora advokatsammanslutningarna, nämligen Middle Temple och Inner Temple.
    Enligt uppgifter i American Bar Association Journal förra året s. 501 och 625 har the Temple blivit illa åtgånget vid bombraiderna. Den omkring år 1200 uppförda kyrkan har förstörts. Ytterväggarna lära visserligen alltjämt

180 FRÄMMANDE RÄTT.till största delen stå upprätta, men taket har fallit ned, pelarna äro bräckta och de märkliga gravmonumenten över tempelherrar äro vanställda till oigenkännlighet. Även omkring kyrkan lär förödelsen vara stor. Inner Temple har fått sin samlingssal och sitt bibliotek förstörda; en stor del av boksamlingen lär ha brunnit upp.
    Det utanför the Temple belägna Gray's Inn har även skadats svårt. Bl. a. har biblioteksbyggnaden med hela den 35,000 volymer starka boksamlingen blivit lågornas rov.

I. S.