Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av 1941 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 505, därav 282 revisionsmål och 223 besvärsmål. I jämförelse med året därförut, då antalet balanserade mål uppgick till 526, har balansen minskats med 21 mål. Av de till 1942 balanserade målen hade ett inkommit under 1938, 5 under 1939, 96 under 1940 och 403 under 1941. I samtliga de mål, som vid 1941 års utgång voro äldre än två år, ha infordrade yttranden avvaktats. Inslaget i balansen av vidlyftiga mål var vid 1941 års utgång större än vid någon föregående tidpunktunder de senaste åren.
    Under 1941 inkommo 1,207 mål (inkl. dispensansökningar), vilket i förhållande till föregående år, då motsvarande antal utgjorde 1,270, innebär en minskning av 63 mål. I jämförelse med 1940 företedde antalet inkomna mål under 1941 en minskning fram till årets mitt, då siffrorna visade bottenläge, varefter en successiv återhämtning inträdde. Under januari 1942 inkommo inemot 10 % flera mål än under motsvarande tid 1941.
    Balansen vid utgången av åren 1937—1941 framgår

 

 

 

revisionsmålbesvärsmålsumma
1937307200507
1938268216484
1939281219500
1940282244526
1941282233505


 

O.H.

    Fastighetsboksarbetet under år 1941. Arbetsresultatet under år 1941 ijämförelse med åren 1939 och 1940 framgår av följande jämförelsetablå (jfr SvJT 1941 s. 441).

domsagorna under:

antal färdigställda upplägg:

1939

 

 

1940

 

 

1941

svea hovrätt54,85139,73344,683
göta hovrätt45,55628,24532,893
hovrätten över skåne och blekinge18,28612,34010,948
hovrätten för övre norrland18,4809,0687,614
summa:132,17389,38696,138

NOTISER. 181    Såsom av tablån framgår, har antalet under år 1941 färdigställda upplägg i förhållande till år 1940 ökat med i runt tal 6,700. En jämförelse med arbetsresultatet år 1939 visar dock att, såsom ju under nuvarande militära beredskapsförhållanden var att vänta, en normal arbetstakt icke kunnat hållas. Antalet domsagor, där arbetet slutförts, utgjorde vid 1941 års utgång 24. (Vid 1940 års utgång var motsvarande antal 16.) Enligt av vederbörande häradshövdingar lämnade uppgifter beräknas arbetet komma att slutföras i 14 domsagor under år 1942 (beträffande en domsaga har anmälan härom redan ingått) och i 18 domsagor under år 1943. Den 31 dec. 1941 uppgick antalet icke färdigställda upplägg till omkring 412,000 i hela riket.

 

C. G. B.